Administratieve schikking bij SZ-verdrag met Nederland

Een wet van 26 januari 2014 heeft ingestemd met een verdrag tussen België en Nederland over de wederzijdse administratieve bijstand in de sociale zekerheid. De verdragtekst dateert al van 6 december 2010. De instemmingswet is op 21 september verschenen in het Belgisch Staatsblad. En het verdrag is op 1 oktober in werking getreden.

Eerder waren al instemmingsdecreten verschenen van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest, en een ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat immers om een ‘gemengd verdrag’.

Het verdrag geeft uitwerking aan een Europese verordening van 29 april 2004 over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Het verruimt de samenwerking tussen beide staten en moderniseert die samenwerking om de strijd tegen fraude, fouten en misbruik op het vlak van sociale zekerheid op te voeren.

Het raamverdrag stelt de rechten en plichten van de overeenkomstsluitende partijen vast. Maar er werd ook een administratieve schikking afgesloten zodat de instellingen van de beide landen een juridisch kader hebben. Binnen dit kader kunnen ze hun verdere samenwerking regelen door onderling overeenkomsten af te sluiten. De schikking is op 13 oktober 2015 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Komen onder andere aan bod:

•Uitwisseling van gegevens en procedures. Er wordt duidelijk bepaald welke partij de gegevens ter beschikking stelt, welke partij de gegevens uiteindelijk ontvangt en welke andere partijen bij de uitwisseling betrokken zijn.

•Uitvoeringsprocedures voor de samenwerking. Het verlenen van bijstand, het in verband brengen van bestanden, de verificatie van gegevens en de samenwerking bij controles vindt plaats tussen verbindingsorganen, opgenomen in bijlage. De verbindingsorganen wijzen een vertegenwoordiger aan die als contactpersoon fungeert.

•Vertrouwelijkheid en bescherming van de gegevens. Voor België is vooral de wet van 8 december 1992 op de verwerking van persoonsgegevens van belang.

•Uitvoeringsprocedures voor de invordering en terugvordering worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

•Organisatie en werking van de Gemengde Commissie. De commissie staat onder andere in voor de opvolging van het verdrag, het oplossen van de moeilijkheden bij de uitvoering van het verdrag, en het uitwerken van actieplannen.

•Uitwisseling van vertegenwoordigers en gezamenlijke controles. Voor België zijn dat de sociaal inspecteurs en de controleurs die verbonden zijn aan de betrokken socialezekerheidsinstellingen of -autoriteiten, die beëdigd zijn en in het bezit zijn van een document dat hun hoedanigheid en hun bevoegdheden aantoont.

•Wijzigingen van de administratieve schikking zijn mogelijk bij diplomatieke notawisseling.

De administratieve schikking treedt net als het verdrag in werking op 1 oktober 2015.

Er zijn 2 bijlagen:

•Lijst met de Belgische wettelijke, niet-contributieve, inkomensgebonden uitkeringen, en de Nederlandse wetgeving inzake sociale bijstand. Voor België zijn dat de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, de maatschappelijke dienstverlening en het recht op maatschappelijke integratie, de gewaarborgde gezinsbijslag, de inkomensgarantie voor ouderen, en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

•Lijst met de bevoegde organen en verbindingsorganen.

Bron:Administratieve schikking betreffende de toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse admi-nistratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, BS 13 oktober 2015