Administratieve vereenvoudiging voor aanvraag milieuvergunning

De Vlaamse Overheid kondigde in een mededeling van 26/09/2008 een grondige actualisatie van de milieuwetgeving in Vlaanderen aan

De hele Vlaamse milieuvergunningenreglementering, VLAREM genaamd, trad in werking op 1 september 1991. Deze reglementering evolueert permanent door de veelvuldige wijzigingen aan de EU-regelgeving. Maar ook door de evolutie van kennis en techniek waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om strengere lozingsvoorwaarden op te leggen zonder grote meerkost voor de bedrijven.

Rekening houdende met deze evolutie die zich de afgelopen 17 jaren heeft afgespeeld, wil de Vlaamse Overheid nu aanpassingen doorvoeren aan de regelgeving, zonder afbreuk te doen van de vooropgestelde doelen.

Op basis van de eerste teksten blijkt dat de aanpassingen vooral administratieve vereenvoudigingen zullen meebrengen. Door de aanpassing van de criteria inzake drijfkracht bijvoorbeeld, zullen bedrijven minder snel in een hogere klasse vallen, zodat ze hun vergunningsaanvragen op een eenvoudiger en snellere manier zullen kunnen laten afhandelen. Aan de andere kant zullen nu ook bijzondere milieuvoorwaarden kunnen worden opgelegd voor een klasse 3 activiteit.

De voorziene VLAREM-wijziging zou van kracht worden begin 2009.

Jan Opsommer
jan.opsommer@telenet.be