Afschaffing van de vergunningsplicht voor kleiner werken ofwel: hoe de Vlaamse wetgever het genieten van je tuin eenvoudiger maakt

Op 16 juli 2010 keurde de Vlaamse Regering twee besluiten goed tengevolge waarvan enerzijds enkele kleine werken niet langer vergunningsplichtig zullen zijn en anderzijds een meldingsplicht in het leven wordt geroepen.

1. Voor een aantal kleine werken zal geen vergunning meer nodig zijn

Interessant is dat volgende werken ondermeer worden vrijgesteld van vergunning:

Vrijstaande bijgebouwen, zoals bijvoorbeeld een tuinhuis, voor zover alle vrijstaande gebouwen (uiteraard niet begrepen de hoofdwoning) samen niet meer dan 40 m² in beslag nemen en alle niet overdekte constructies, zoals bijvoorbeeld terras, zwembad, vijver, voor zover alle niet overdekte constructies samen niet meer dan 80 m² in beslag nemen.

Deze vrijstellingen gelden enkel als de handelingen voldoen aan volgende voorwaarden:

–           ze worden volledig uitgevoerd binnen een straal van 30 m van een hoofdzakelijk vergund of vergund geachte woning;
–           er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;
–           het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd;
–           de handelingen niet gesitueerd zijn in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, noch in de 5 m brede strook te rekenen vanaf de bovenste rand van het talud van ingedeelde onbevaarbare en bevaarbare waterlopen;
–           de handelingen niet gesitueerd zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied.

Daarenboven dient de aandacht er op te worden gevestigd dat de vrijstellingen niet geldig zijn als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermd erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen). Het is dan ook aangewezen dat men zich op voorhand goed informeert.

2. Meldingsplicht

Ondermeer voor de oprichting van bijgebouwen die aangebouwd worden aan de hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning, zoals bijvoorbeeld een veranda, wordt de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

–           er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;
–           het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd;
–           de totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde bijgebouwen bedraagt maximaal 40 m²;
–           de gebouwen worden geplaatst in de zijtuin tot op 3 m van de perceelsgrenzen of in achtertuin tot op 2 m van de perceelsgrenzen;
–           de hoogte is beperkt tot 4 m.

De melding kan gebeuren aan de hand van een vast formulier, samen met indiening van het dossier.

Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier kan men met de werken van start gaan.

Ook hier dient de aandacht er op te worden gevestigd dat de melding niet geldig is als ze strijdig is met andere regelgeving.

De bovengenoemde besluiten treden in werking op 1 december 2010.

Katia VLEUGELS
Katia.vleugels@evclaw.com
www.evclaw.com