Asielzoekers kunnen na 4 maanden aan de slag

De FOD Werkgelegenheid liet eerder al weten dat de wachttijd tussen de asielaanvraag en de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers zou worden ingekort van 6 maanden tot 4 maanden. De sociale partners in de Groep van Tien hadden daar een akkoord over bereikt.

Die maatregel wordt nu uitgewerkt in een KB dat in werking treedt op 9 november 2015.

Het gaat om een aanpassing van het KB op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers: de arbeidskaart C wordt in deze gevallen voortaan toegekend aan buitenlandse onderdanen die 4 maanden na hun asielaanvraag nog geen betekening van de beslissing hebben gekregen van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. Totdat een beslissing wordt betekend of – in geval van beroep – totdat een beslissing wordt betekend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De betrokken asielzoeker moet 3 documenten hebben:

•een document met de datum van registratie in het bevolkingsregister;

•een in de tijd beperkte arbeidskaart C; en

•een ‘immatriculatiedocument’ dat de gemeente aflevert om de periode te overbruggen dat de aanvraag bestudeerd wordt.

De werkgever moet de asielzoeker onder dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden tewerkstellen als de andere werknemers.

Let op! Asielzoekers die tijdens de wachttijd van 4 maanden een negatieve beslissing over hun dossier ontvangen, komen uiteraard niet langer in aanmerking voor een arbeidskaart C. De arbeidskaart C is bovendien enkel geldig indien de aanvrager ook een geldig verblijfsdocument kan voorleggen.

Erkende vluchtelingen krijgen een elektronische vreemdelingenkaart B. Dan hebben ze een toelating tot verblijf van onbeperkte duur. Ze kunnen dan ook aan de slag.

In de aanhef van het wijzigings-KB van 29 oktober 2015 benadrukt men dat de integratie van asielzoekers wordt bevorderd door hen sneller toegang te geven tot een reguliere tewerkstelling als loontrekkende. Op die manier kunnen buitenlandse onderdanen ook sneller in hun eigen bestaansmiddelen voorzien, en bijdragen tot onze samenleving.

Bron:Koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS 9 november 2015