Beslag inzake namaak – Beslagrechter niet langer bevoegd

In het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007 werd de nieuwe wet gepubliceerd betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

Deze wet brengt een aantal opmerkelijke nieuwigheden waaronder vooral moet worden opgemerkt :

“HOOFDSTUK XIX BIS –  Rechtsplegingen inzake intellectuele rechten afdeling 1. betreffende beslag inzake namaak.

Artikel 1369 bis /1 § 1 van deze wet heeft tot gevolg dat de rechthebbenden zich dienen te wenden tot de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel en de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, in aangelegenheden die tot de respectieve bevoegdheid van die rechtbank behoren, om op eenzijdig verzoekschrift een beslag inzake namaak te vragen.

Deze bevoegdheid wordt derhalve onttrokken aan de beslagrechter.

Belangrijke nieuwigheid is ook dat de voorzitter, ingeval niet alleen beschrijving, maar ook beslag inzake namaak wordt gevraagd alvorens de beslagmaatregelen toe te kennen, de door de maatregelen beoogde persoon in raadkamer kan horen.

Jules de Keersmacker
de.keersmaecker.jules@skynet.be