Brusselse aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning in het nieuw

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een compleet nieuw model van “Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning” ontworpen. Samen met dat model publiceert de Brusselse regering de bijgewerkte lijsten van de documenten die bij de verschillende types van aanvragen moeten worden gevoegd. De lijsten met de vereiste documenten worden elk jaar langer…

“Met volledige kennis van zaken” 
Het aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning moet volgens het nieuwe besluit alle relevante elementen bevatten die de vergunnende overheid moeten toelaten om zich met volledige kennis van zaken uit te spreken over het dossier.
 
De gemeente of de gewestelijke gemachtigde ambtenaar mag – als vergunningverlenende overheid – altijd bijkomende elementen opvragen “in functie van de bijzonderheden van het dossier”. Bijvoorbeeld: aanvullende foto’s of documenten die bewijzen welke bestemming een goed heeft. 
In élk dossier 
Vanaf nu bestaat een vergunningsdossier standaard uit 6 documenten:
de eigenlijke “Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning”, volgens het nieuwe model dat het Brusselse ‘Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting’ heeft uitgewerkt;
een verklarende nota over de belangrijkste opties van het project. Als de geplande handelingen of werken elementen bevatten die de buurt kunnen schaden, moet de nota de maatregelen vermelden die genomen zullen worden om de hinder zoveel mogelijk te vermijden;
minstens 4 recente, relevante foto’s van het goed zelf, van de aanpalende gebouwen, en van de buurt. Die moeten toelaten om de bestaande toestand en de stedenbouwkundige context correct in te schatten. De foto’s moeten dus “voldoende grote afmetingen” hebben, in kleur zijn, enzovoort;
de plannen: met name een liggingsplan, een inplantingsplan (er zijn 3 types van inplantingsplannen), een uitvoeringsplan, één of meerdere detailplannen, of een syntheseplan;
een eigendomsattest dat werd afgeleverd door de ontvanger van de registratie of een attest van de notaris als de eigendomsakte nog geen 6 maanden oud is. Tot nu was enkel een notarisattest nodig als die termijn korter was dan 3 maanden;
het betalingsbewijs van de dossierkosten als de vergunningverlenende overheid dossierkosten int. De meeste documenten moeten in 4 exemplaren ingediend worden. 
De ‘speciallekes’ 
Het standaarddossier kan aangevuld worden met extra documenten, bijvoorbeeld:
in geval van mede-eigendom. Het besluit bevat in bijlage een model van “Bekendmaking aan de (mede-)eigenaar(s) van een goed van de intentie om een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in te dienen”;
wanneer het aanvraagdossier wordt ingediend door een syndicus of volmachthouder;
wanneer een EPB-voorstel moet worden opgemaakt in het kader van de energieprestatieregelgeving;
wanneer een voorafgaande effectenbeoordeling of een effectenverslag nodig is;
wanneer een openbaar onderzoek nodig is of er advies moet worden ingewonnen bij diverse instanties, zoals de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen;
enzovoort. 
Het Brussels Gewest heeft voor 11 types van bijzondere handelingen en werken, checklists opgesteld van de documenten die moeten worden bijgevoegd. Namelijk voor:
1)
bouw, heropbouw, verbouwing of plaatsing van een vaste inrichting (al dan niet met tussenkomst van een architect);
2)
afbraak (zonder wederopbouw);
3)
wijziging van de bestemming of het gebruik van een bebouwd goed of wijziging van het aantal wooneenheden;
4)
plaatsing van een reclame-inrichting of van een uithangbord. In bijlage zit overigens een voorbeeld dat toont hoe de afmetingen van een uithangbord schematisch kunnen getoond worden;
5)
wijziging van de bestemming of van het gebruik van een onbebouwd goed;
6)
gebruik van een terrein voor opslag, voor het parkeren van voertuigen, en voor de plaatsing van verplaatsbare inrichtingen;
7)
vellen van hoogstambomen;
8)
inrichting van een groene ruimte met stedenbouwkundige vergunning, wijziging van het reliëf, ontbossing of ontginning;
9)
infrastructuurwerken of stedelijke inrichtingswerken met stedenbouwkundige vergunning
10)
plaatsing of wijziging van telecommunicatie-installaties; en
11)
plaatsing of wijziging van tijdelijke installaties voor evenementen of tijdelijke installaties die verbonden zijn met een werf. 
Vanaf 1 mei 
Het nieuwe besluit over de samenstelling van het aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is op 1 mei 2014.
Het oude besluit van 17 januari 2002 wordt dan opgeheven.
 
Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2014 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, BS 12 maart 2014.