De hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor sociale en fiscale schulden

Werken met aannemers: Nieuwe wet van toepassing vanaf 01/01/2008.

Met ingang vanaf 1 januari 2008 treden enkele wetswijzigingen in werking met belangrijk impact:

1. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor sociale en fiscale schulden van de aannemer is niet langer meer gekoppeld aan het al dan niet geregistreerd zijn van de aannemer maar wel eenvoudigweg aan het feit of deze aannemer fiscale of sociale schulden had op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een percentage van de prijs van de werken (ex BTW):
35% voor fiscale schulden (tenzij er ook aansprakelijkheid sociale schulden is)
100%  (!) voor sociale schulden (tenzij er ook aansprakelijkheid is voor sociale schulden (65%).

2. De verplichting tot inhouding en doorstorting in hoofde van de opdrachtgever is al evenmin nog gekoppeld aan het al dan niet geregistreerd zijn van de aannemer, wel aan het bestaan van fiscale of sociale schulden op het ogenblik van de betaling.

Deze inhoudingplicht beloopt 15% van elk factuurbedrag (ex BTW) voor fiscale schulden en 35% voor sociale schulden. De inhouding mag beperkt worden tot de omvang van deze schulden (behalve voor sociale schulden wanneer het factuurbedrag minder dan € 7.143,-beloopt).

Belangrijk is dus dat de opdrachtgever dient na te gaan of zijn aannemer schulden heeft.
(zowel bij afsluiten van de overeenkomst en betaling van de facturen).

Zowel de RSZ als de fiscus zullen een databank aanleggen waarin vermeld wordt of er schulden zijn en hoeveel . De aannemer hiervan attesten kunnen bekomen, dewelke dus dienen opgevraagd door de opdrachtgever.

Guido VAN DEN EYNDE
guido@devosde-law.be