De nieuwe wapenwet doorgelicht

Wat zijn wapens?

Sinds de invoering van de nieuwe Wapenwet in 2006 zijn er twee wetgevende instrumenten die bepalen wat we moeten verstaan onder het begrip ‘wapens’.

In het gemeen strafrecht geeft artikel 135 van het Strafwetboek een opsomming van wat wapens (kunnen) zijn. Het stelt: “Wapens zijn alle toestellen, werktuigen, gereedschappen of andere snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen die men ter hand heeft genomen om te doden, te wonden of te slaan, zelfs indien men geen gebruik ervan gemaakt heeft.”

Dit wil zeggen dat ook gewone gebruiksvoorwerpen zoals een deegrol, pan of keukenmes kunnen worden beschouwd als wapen, wanneer je ze op die manier gebruikt of wil gebruiken.

Het gebruik van een wapen bij een misdrijf zal steeds een verzwarende omstandigheid zijn en bijgevolg de strafmaat verhogen.

De Wapenwet van 2006 geeft in tegenstelling tot het Strafwetboek geen algemene definitie maar somt wel een aantal wapens op. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld: een blindmakend laserwapen, brandwapen, vlindermes, spring- of valmes met slot, namaakwapen, werpmes, revolver, pistool of een repeteerwapen.

Het gebruik van deze wapens kan leiden tot een bestraffing van 1 maand tot 5 jaar gevangenisstraf en/of geldboete van 100 euro tot 25.000 euro.

De wapenwet vanuit het perspectief van de sportschutter

Na de invoering van de nieuwe wapenwet in 2006 werd er voor de sportschutter een afzonderlijk statuut uitgewerkt. Dit sportschuttersstatuut geeft de sportschutter de mogelijkheid om alle vergunningsplichtige wapens, soms zelfs zonder het verwerven van een vergunning, in het kader van zijn sportbeoefening te verwerven en gebruiken.

Om als sportschutter te kunnen worden beschouwd moet men in het bezit zijn van een sportschutterslicentie.

Voor het bekomen van een sportschutterslicentie moet men aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo dient de sportschutter ten minste 16 jaar oud te zijn. Sportschutters jonger dan 18 jaar moeten hiervoor de toelating van hun ouders hebben verkregen en mogen zelf geen wapen aanschaffen.

Vervolgens moet men over een medisch attest en een blanco strafregister beschikken en mag men niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing of intrekking van een (voorlopige) sportschutterslicentie.

Verder zal de aanvrager moeten aantonen dat hij actief lid is van een sportschuttersvereniging. Dit wil zeggen dat hij minstens 6 maanden dient aangesloten te zijn en zijn sport beoefent met een frequentie van minstens 12 schietbeurten per jaar  gespreid over minstens 12 dagen en 2 trimesters.

Ten slotte zal men een praktische en theoretische proef per wapencategorie moeten afleggen.

Wanneer aan al deze voorwaarden voldaan is, zal de sportschutter een licentie bekomen met een geldigheid van 5 jaar, met mogelijkheid tot hernieuwing, verbonden aan een jaarlijkse controle van de voorwaarden.

Bij overtreding van de reglementering, onveilig gebruik, misbruik van wapens of wanneer niet langer aan de voorwaarden is voldaan kan de sportschutterslicentie worden beperkt, geschorst of ingetrokken.

 

Chris Vandebroeck
Advocaat
016/30 14  40
chris.vandebroeck@advocaten-leuven.be