De onmiddellijke vereffening van de vennootschap

De wetgever heeft via de wet van 19/3/2012 een oplossing geboden aan de omslachtige pleegvormen die ze eerder, middels de wet van 2/6/2006, had opgelegd aan de kandidaat vereffenaars van vennootschappen.

De wet van 2/6/2006 was tot stand gekomen met het oogmerk afdoende zekerheden  te bieden aan derde schuldeisers en te voorkomen dat hun rechten zouden worden miskend door minder bonafide vereffenaars.

De benoeming van vereffenaars diende van dan af  te worden onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de rechtbank. En diezelfde rechtbank had het laatste woord bij de verdeling van de activa en passiva. De keerzijde van deze wet was dat hierdoor een snelle vereffening onmogelijk werd. 

Via een ministeriële omzendbrief van november 2006 poogde de toenmalige Minister van Justitie de gecreëerde miskleun recht te zetten en de mogelijkheid te behouden om in één en dezelfde akte een vennootschap in staat van vereffening te stellen én onmiddellijk deze vereffening af te sluiten.

Waar de desbetreffende ministeriële omzendbrief echter in tegenstrijd was met de wet die vijf maanden eerder was uitgevaardigd waren – terecht – weinig advocaten bereid het risico te nemen dergelijke constructie aan te bevelen aan hun cliënten.

De nieuwe wet van 19/3/2012 heeft thans een wettelijk kader gecreëerd om een vennootschap te ontbinden en vereffenen in één akte. Een aanstelling van een vereffenaar is niet nodig, een voorafgaandelijke of finale goedkeuring en controle de rechtbank is evenmin nog aan de orde. 

Er zal wel aan een aantal voorwaarden  moeten worden voldaan, met als belangrijkste de afwezigheid van passief hetgeen zal moeten blijken uit de voorafgaandelijk te maken staat van actief en passief. 

Een vraag die hierbij dan rijst is of al dan niet rekening moet worden gehouden met latente passiva zoals daar inzonderheid zijn de fiscale schulden die ontstaan juist ingevolge de vereffening. Het antwoord hierop lijkt evident negatief te zijn.

Nog dit. De bestuurders van de vennootschap moeten zich wel realiseren dat zij tot vijf jaar na de vereffening kunnen worden aangesproken door derde schuldeisers  van de vennootschap, dus ook de fiscus, daar waar zij wettelijk zullen worden aanzien als vereffenaars met alle verantwoordelijkheid van dien.

 

Luc TRUYENS
T. 03 766 60 78

ltruyens@skypro.be