Decreet rooilijnen

Op 3 juli verscheen in het Belgisch Staatsblad het Decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen.

Een rooilijn is de huidige of de toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. De rooilijn wordt vastgesteld in een rooilijnplan. Bij ontstentenis van een rooilijnplan, vastgesteld volgens het pas gepubliceerde decreet is de rooilijn de huidige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen.

Er worden rooilijnplannen opgesteld op twee niveaus. Vooreerst zijn er de gewestelijke rooilijnplannen voor de gewestwegen en daarnaast zijn er de gemeentelijke rooilijnplannen voor de gemeentewegen. Voor autosnelwegen geldt een ander regime. Buurtwegen vallen dan wel weer onder het Decreet van 8 mei 2009 doch slechts enkel voor zover de buurtweg behoort tot het openbare domein.

De procedure voor de totstandkoming van een gemeentelijk of gewestelijk rooilijnplan, inclusief de organisatie van een openbaar onderzoek wordt geregeld in die nieuwe decreet.

Het belang van het rooilijnplannen mag niet onderschat worden.  Artikel 11 van het decreet van 8 mei biedt immers de grondslag voor een onteigening in het algemeen belang door het gewest en de gemeenten voor de realisatie van de rooilijnplannen.

Een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, moet volgens art. 21 van het nieuwe decreet zelfs worden geweigerd indien de aanvraag onverenigbaar is met een voorlopig vastgesteld ontwerp van rooilijnplan. Die weigeringsgrond vervalt echter wel wanneer het plan niet definitief werd vastgesteld binnen de in de procedure bepaalde termijn.

Het decreet bepaalt zelf geen datum van inwerkingtreding en is ook niet afhankelijk van uitvoeringsbesluiten, zodat het 10 dagen na de bekendmaking op 14 juli 2009 in werking zal treden.

Jan Opsommer
jan.opsommer@telenet.be