Definitieve arbeidsongeschiktheid op zichzelf – geen automatisch einde aan arbeidsovereenkomst

De wet van 27.04.2007 (BS 08.05.2007) heeft een nieuw artikel 34 in de wet op de arbeidsovereenkomsten ingevoerd dat bepaalt dat de definitieve arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval niet uit zichzelf een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht (dus zonder betaling van een vergoeding).

De definitieve arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de behandelende geneesheer van de werknemer is niet meer voldoende om tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overmacht te besluiten.


De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer moet ofwel zelf de vaststelling doen ofwel de vaststelling van de behandelende geneesheer bevestigen.
Bovendien is de werkgever verplicht indien de definitieve arbeidsongeschiktheid door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer wordt vastgesteld of bevestigd, na te gaan of hij de werknemer niet kan tewerkstellen in een andere functie en onder de voorwaarden vastgesteld door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.


Indien dit technisch of objectief niet mogelijk is of indien dit om gegronde redenen redelijkerwijze van de werkgever niet kan worden geëist of indien geen ander werk kan aangeboden worden die aan de mogelijkheden van de werknemer beantwoorden of indien de werknemer het aangepaste werk weigert, dan nog kan de werkgever geen overmacht inroepen.


De definitieve arbeidsongeschiktheid zal immers door de bevoegde geneesheer-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg moeten worden bevestigd.

De procedure en de termijnen zullen later nog bij KB worden vestgesteld. Cynisch wordt in fine van het artikel vermeld dat de werkgever uiteraard een einde kan stellen aan de arbeidsovereenkomst mits naleving van een opzegtermijn of betaling van een verbrekingsvergoeding.

Guy VAN HAMME
guy.vanhamme@belgavoka.be