Dubbele deadline voor indienen EPB-aangifte (EPB-wijzigingsdecreet)

Het ‘decreet van 14 maart 2014 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft de energieprestaties van gebouwen’ (EPB-wijzigingsdecreet) voert een dubbele deadline in voor het indienen van de EPB-aangifte.

Dubbele deadline

 

De verslaggever stelt de energieprestatie- en binnenklimaataangifte (EPB-aangifte) op in naam vaan de aangifteplichtige bouwheer. In de EPB-aangifte beschrijft de verslaggever welke maatregelen er werden genomen om aan de EPB-eisen uit het Vlaamse Energiedecreet te voldoen, en verklaart hij die maatregelen al dan niet conform met de EPB-eisen.
De verslaggever moet de EPB-aangifte binnen de 6 maanden indienen bij het Vlaams Energieagentschap. 

 

De termijn van 6 maanden begint te lopen zodra één van onderstaande voorwaarden vervuld is:
vanaf de ingebruikname van het gebouw. Bij een nieuwbouw valt de ingebruikname ten laatste op het moment van eerste domiciliëring of eerste vestiging van een maatschappelijke zetel in het gebouw, of,
vanaf het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken of handelingen. Voor gebouwen waar er geen nieuwe ingebruikname plaatsvindt, bijvoorbeeld bij een verbouwing, is er vanaf nu dus ook een duidelijke datum waarop de termijn van 6 maanden aanvangt. 

 

Bovendien voert het decreet een ‘over all’-termijn in: de EPB-aangifte moet in elke geval uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de stedenbouwkundige melding worden ingediend.
Tenzij er sprake zou zijn van overmacht. 

 

Om een efficiënte controle mogelijk te maken, krijgen de overheden die stedenbouwkundige vergunningen afleveren of bij wie de meldingen neergelegd worden, de verplichting om het Energieagentschap elke maand een elektronische lijst te bezorgen van alle gemelde, vergunde, geschorste, vernietigde én gestarte en voltooide werken, wijzigingen en handelingen waarvoor er EPB-eisen gelden. De ambtenaren van het agentschap kunnen ook op elk moment toegang vragen tot de documenten en elektronische gegevens die de bouwdiensten bijhouden met betrekking tot de vergunde, gemelde, geschorste, vernietigde, gestarte en voltooide werken, wijzigingen en handelingen. 

 

Hogere boete

 

Als de aangifteplichtige zijn EPB-aangifte niet of niet op tijd indient, stuurt het Vlaams Energieagentschap eerst een aanmaning. 

 

Als de aangifteplichtige de EPB-aangifte ook niet indient binnen de aanmaningstermijn, legt het agentschap een administratieve boete op. Het EPB-wijzigingsdecreet verviervoudigt het bedrag van de basisboete. Die bedraagt vanaf nu 1.000 euro (in plaats van 250 euro), te vermeerderen met 1 euro per m³ nieuw gecreëerd beschermd volume indien er extra volume werd bij gecreëerd. 

 

De boete bedraagt ten hoogste 10.000 euro. Tot nu was het boetebedrag niet geplafonneerd. 

 

Als ook de administratieve boete niet wordt betaald binnen de vooropgestelde betalingstermijn, volgt er een dwangsom. In tegenstelling tot de basisboete gaat dit bedrag omlaag. De dwangsom bedraagt voortaan 10 euro (i.p.v. 25 euro) per dag vertraging. Per maand komt er zo ongeveer 300 euro bij… 

 

Sinds 28 maart

 

Deze wijzigingen zijn bij publicatie onmiddellijk in werking getreden. Dat is op 28 maart 2014. 

 

Bron:Decreet van 14 maart 2014 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen, BS 28 maart 2014 (art. 11, 14, 16, 17 en 24 van het EPB-wijzigingsdecreet).