Eigendomsvoorbehoud volwaardig zekerheidsrecht

Het eigendomsvoorbehoud van de onbetaalde verkoper verhuist van de Faillissementswet naar het Burgerlijk Wetboek. Daarmee wordt het eigendomsvoorbehoud ook bij andere insolventiegevallen erkend.

Eigendomsvoorbehoud

 

Een verkoper kan bedingen dat de eigendomsoverdracht wordt opgeschort tot de volledige betaling van de prijs. Roerende goederen die onder een dergelijk beding zijn verkocht, kunnen voortaan steeds teruggevorderd worden wanneer de koper de koopprijs niet betaalt. De erkenning van dit eigendomsvoorbehoud wordt immers veralgemeend en geldt in alle gevallen van samenloop. 

 

Het eigendomsvoorbehoud is wel alleen tegenwerpelijk aan derden als het beding schriftelijk is opgesteld uiterlijk op het moment van de levering van het goed. Bijvoorbeeld in een bestelbon of een leveringsbon. Is de koper een consument dan moet uit het geschrift blijken dat de koper met het beding instemt. 

 

Het eigendomsvoorbehoud wordt losgekoppeld van de kwalificatie van de overeenkomst waarin de clausule vervat zit. Het eigendomsvoorbehoud geldt dus ook bij bv. ruil, inbreng of aannemingsovereenkomsten die de levering van goederen omvatten. 

 

Geen publiciteit

 

Het eigendomsvoorbehoud heeft uitwerking zonder enige publiciteit. 

 

Aansluiting bij pandrecht

 

De bepalingen inzake zakelijke subrogatie, de verwerking en de vermenging van de verkochte goederen die gelden voor het pandrecht, gelden ook voor het eigendomsvoorbehoud van de onbetaalde verkoper. 

 

Onroerendmaking

 

Als de verkochte goederen onroerend worden door incorporatie, heeft de verkoper voorrang op de hypothecaire schuldeiser. Maar enkel wanneer hij zijn eigendomsvoorbehoud heeft geregistreerd in het pandregister. Het eigendomsvoorbehoud blijft op die manier behouden. 

 

Geen verrijking

 

Het revindicatierecht mag voor de verkoper geen verrijking betekenen. Hij moet de waarde van het teruggevorderde goed verrekenen op zijn schuldvordering. Een eventueel saldo is voor de koper. 

 

Inwerkingtreding

 

De wet van 11 juli 2013 treedt in werking op 1 december 2014. De Koning kan wel een vroegere datum vastleggen.