Fairnesstax verrekenbaar met roerende voorheffing (art. 12 en 22 DB Fiscaal)

Bij binnenlandse vennootschappen is het eventuele overschot van de roerende voorheffing en van de voorafbetalingen verrekenbaar met de fairness-tax. Dat bevestigt de fiscale vereenvoudigingswet die in het Staatsblad van 31 december 2013 verscheen.

Ze vult daartoe artikel 304, § 2, 2de lid van het WIB 1992 aan met een verwijzing naar artikel 219ter WIB 1992 dat de berekeningsregels voor de fairness tax bevat (art. 12, fiscale vereenvoudigingswet). 
Fairness tax

De ‘fairness tax’ is een afzonderlijke aanslag. Hij staat los van en komt bovenop de andere aanslagen die verschuldigd zijn volgens het WIB 1992 of bijzondere wetsbepalingen.

De heffing is van toepassing in situaties waarin voor hetzelfde belastbare tijdperk:
dividenden worden uitgekeerd door de vennootschap, en
het fiscaal resultaat wordt verminderd met de aftrek voor risicokapitaal en/of de aftrek van overgedragen verliezen.
Berekening fairness tax 
De grondslag van deze afzonderlijke aanslag bestaat uit het positieve verschil tussen de voor het belastbare tijdperk uitgekeerde brutodividenden en het uiteindelijk fiscaal resultaat dat daadwerkelijk onderworpen wordt aan het tarief van de vennootschapsbelasting (d.w.z. nadat de fiscale aftrekposten waarop de vennootschap recht heeft in mindering werden gebracht).
 
Die belastbare grondslag wordt vervolgens verminderd met het gedeelte van de uitgekeerde dividenden dat onttrokken wordt aan reserves die voorheen werden belast, en die uiterlijk in de loop van het aanslagjaar 2014 worden aangelegd. De onttrekking aan voorheen belaste reserves gebeurt volgens de ‘last in, first out’-methode.
 
Het verkregen saldo wordt beperkt volgens een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen:
de overgedragen verliezen en de notionele interesten van het boekjaar die in mindering werden gebracht (teller); en
het fiscaal resultaat van het belastbaar tijdperk, exclusief de vrijgestelde waardeverminderingen, voorzieningen en meerwaarden (noemer). 
Het tarief van de fairness tax bedraagt 5,15% (5%, verhoogd met 3% aanvullende crisisbijdrage) van het aldus berekende bedrag.
 
De fairness tax is niet aftrekbaar als kost voor de berekening van de vennootschapsbelasting en hij is onderworpen aan het stelsel van de voorafbetalingen.
 
De fairness tax is vanaf het aanslagjaar 2014 van toepassing op Belgische vennootschappen die niet kwalificeren als ‘kleine vennootschap’ (op geconsolideerde basis te bekijken volgens de criteria van art. 15, W. Venn.), en op Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen.
Elke wijziging die vanaf 28 juni 2013 werd of wordt aangebracht aan de afsluitdatum van het boekjaar blijft zonder uitwerking voor de toepassing van de fairness tax. 
In werking 
Deze maatregel is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2014.
 
Bron:Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31 december 2013 (fiscale vereenvoudigingswet) – art. 12 en art. 22.