Federaal ‘Contactpunt regularisaties’ beslist ook in 2015 over registratie- en successierechten

Op 1 januari 2015 neemt het Vlaams Gewest de ‘dienst registratie- en successierechten’ over van de FOD Financiën. Dat betekent dat het ‘Contactpunt regularisaties’ van de FOD Financiën vanaf dan niet meer bevoegd is om te beslissen over nog niet-afgehandelde regularisatie-aanvragen m.b.t. de registratie- en successierechten (die ingediend konden worden tot half 2013), voor wat betreft de bevoegdheden van het Vlaams Gewest.

De Vlaamse overheid en de FOD Financiën spraken af dat het federaal ‘Contactpunt regularisaties’ na 31 december 2014 voor deze dossiers een voorstel van beslissing zal doen voor het aspect van (Vlaamse) successie- en registratierechten.

Het Programmadecreet 2015 bekrachtigt nu de voorstellen van beslissing die het federaal ‘Contactpunt regularisaties’ na 31 december 2014 doet voor rechtsgeldig ingediende regularisatie-aangiftes m.b.t. de registratie- en successierechten, van rechtswege als beslissing. Daardoor worden deze voorstellen van beslissing rechtsgeldige beslissingen ten aanzien van de betrokken burgers en blijft de rechtszekerheid gewaarborgd.

De Vlaamse Regering wordt er ook toe gemachtigd om de opbrengst van deze belastingen die na 31 december 2014 voortvloeit uit de regularisatie-aangiftes, in te schrijven als ontvangst.

In werking

Deze regeling heeft uitwerking met ingang van 31 december 2014.

Bron:Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, BS 30 december 2014 (Vlaams Programmadecreet 2015) – art. 75 en art. 108