Federale Begroting 2012 – Energiebesparende maatregelen

Naar aanleiding van de goedkeuring van de federale begroting van 2012, werd de belastingsvermindering voor energiebesparende maatregelen afgeschaft met ingang vanaf 28 november 2011.

Deze maatregel heeft verregaande gevolgen voor zowel de kandidaat-bouwers als voor de aannemers.

Alle energiebesparende maatregelen die na 28 november 2011 zullen genomen worden, genieten niet langer van de fiscale voordelen die hieraan verbonden waren.

Hoewel de energiebesparende aangelegenheden onder de bevoegdheden van de gewesten vallen, had het financieel aspect hiervan enkel doorwerking op federaal niveau.

Met de betreffende maatregel wil de regering ook het financieel aspect overdragen op de gewesten. Het budget dat voor de besparingsmaatregelen op federaal niveau wordt uitgetrokken wordt echter niet mee overgedragen. De gewesten worden geacht de besparingsmaatregelen op te nemen in hun eigen budget.

Door de afschaffing van de belastingsvermindering voor energiebesparende maatregelen wordt op lange termijn slechts een besparing gerealiseerd van € 1 miljard.

In vergelijking met andere uitgaven betreft het slechts een kleine maatschappelijke kost om de bevolking in de richting te sturen van energiezuinig bouwen.

Bovendien zijn aan de federale besparingen nog een aantal andere verregaande gevolgen verbonden.
Eens de afschaffing van de maatregelen zal doorgevoerd zijn zal dit leiden tot een heropleving van het zwartwerk en een sterke daling van de vraag waardoor zeer veel aannemers hun job zullen verliezen.

Ook de kandidaat-bouwers zullen tal van nadelen ondervinden onder de vorm van hoge energiefacturen alsook een hoge CO2 uitstoot.

Bijgevolg zal België zwaar tekortschieten bij de uitvoering van haar verplichtingen in het kader van de internationale Kyotoregeling met betrekking tot de CO2 vermindering.

Merkwaardig is dat bij de afschaffing van deze maatregelen evenmin voorzien wordt in enige overgangsregeling.

De gewesten krijgen bijgevolg niet de tijd hun budget aan deze belastingsverminderingen aan te passen waardoor er een lacune ontstaat voor de gevallen die worden ingediend na 28 november 2011 en voor het moment dat de gewesten de gepaste regeling hiervoor hebben ingevoerd.

Bovendien staat het niet vast dat de budgetten van de gewesten het wel toelaten om de energiebesparende maatregelen over te nemen.

Het is duidelijk dat de regering bij het plotse afschaffen van de belastingsverminderende maatregelen niet voldoende rekening gehouden heeft met de  verregaande gevolgen die hieraan verbonden zijn.

De vraag is of er sprake kan zijn van enige besparing indien hierdoor op verschillende manieren een hoge prijs dient betaald te worden?

 

Theo De Beir

Tel. 02 / 340 24 00

tdb@debeir-vanraes.be
www.debeir-vanraes.be