Fiscale bemiddeling kan ook na verzoek tot ambtshalve ontheffing

Momenteel is fiscale bemiddeling bij inkomstenbelastingen enkel mogelijk na indiening van een bezwaarschrift. Vanaf 20 mei 2013 is deze bemiddeling ook mogelijk na een verzoek tot ambtshalve ontheffing.

Een belastingschuldige die niet akkoord gaat met een aanslag die op zijn naam is gevestigd, kan hiertegen administratief beroep aantekenen (art. 366, WIB 1992). Hij moet daarvoor een schriftelijk bezwaar indienen bij de bevoegde directeur der belastingen, waarna de belastingadministratie het verzoekschrift onderzoekt en de gewestelijke directeur er zich over uitspreekt.

Daarnaast kan de belastingplichtige in sommige gevallen ook verzoeken om een ambtshalve ontheffing. De gewestelijk directeur kan, mits naleving van bepaalde voorwaarden, ambtshalve ontheffing verlenen van (art. 376, §1, WIB 1992):

de overbelastingen die voortvloeien uit materiële vergissingen of uit dubbele belasting;
de belastingen die voortvloeien uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig voorleggen of inroepen door de belastingschuldige wordt verantwoord door wettige redenen.

De belastingplichtige kan tegen de beslissing tot afwijzing van de directeur een vordering instellen bij de rechtbank van eerste aanleg en eventueel hoger beroep aantekenen. De partijen kunnen tegen het arrest van het hof van beroep een voorziening in cassatie indienen.

Zolang de procedure in de administratieve fase zit – dus vóór dat het geschil aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank – kan de belastingplichtige een beroep doen op de fiscale bemiddelingsdienst. Deze autonome dienst kan bemiddelen in een blijvend geschil over de heffing en de invordering van inkomstenbelastingen met de FOD Financiën. Tot nog toe was de fiscale bemiddelingsdienst enkel bevoegd als de belastingschuldige eerst een bezwaarschrift had ingediend bij de bevoegde directeur der belastingen.

Uit de praktijk blijkt echter dat er ook bij het verlenen van ambtshalve ontheffingen blijvende meningsverschillen kunnen ontstaan.
Daarom maakt de wet van 29 april 2013 het vanaf 20 mei 2013 ook mogelijk om een aanvraag tot bemiddeling in te dienen bij de fiscale bemiddelingsdienst na een verzoek tot ambtshalve ontheffing (art. 2, wet van 29 april 2013 tot wijziging van art. 376quinquies, WIB 1992).
De wetgever wil hiermee het aantal gerechtelijke geschillen verder verminderen.

In werking

 

De wet van 29 april 2013 treedt in werking op 20 mei 2013.

Bron:Wet van 29 april 2013 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de fiscale bemiddeling uit te breiden tot verzoeken tot ambtshalve ontheffing, BS 10 mei 2013 (ed. 1), 26.996.