Fiscus werkt belastingvermindering voor giften verder uit

De wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen schrapte de belastingaftrek voor giften aan erkende instellingen uit het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). De belastingaftrek werd vervangen door een belastingvermindering. Maar de uitvoeringsbepalingen werden niet mee aangepast. Een koninklijk besluit van 4 augustus 2014 zorgt nu voor de broodnodige afstemming.

Van belastingaftrek naar belastingvermindering

 

Het nieuwe KB schrapt alle bestaande uitvoeringsbepalingen op de ‘Instellingen die giften ontvangen’ (art. 56/1 e.v. KB/WIB) uit het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB), en voert een nieuwe afdeling ‘Vermindering voor giften’ in. 

 

De nieuwe uitvoeringsbepalingen zijn echter identiek aan de bestaande regels. Op 2 wijzigingen na.
Vooreerst wordt er nu verwezen naar de correcte basisartikels uit het WIB 1992

 

En vervolgens wordt de term ‘rechtstreeks’ geschrapt uit de voorwaarden waaraan de erkende instellingen moeten voldoen om recht te geven op een belastingvermindering. Sinds 2011 staat er namelijk in de uitvoeringsbepalingen dat de werking van de instellingen ‘rechtstreeks’ gericht moet zijn op een bepaalde activiteit. Gevestigde verenigingen die meerdere activiteiten ontplooiden, verloren daardoor hun erkenning. Dat was niet de bedoeling en dus wordt het woordje ‘rechtstreeks’ geschrapt. Het volstaat weer dat een erkende culturele instelling, (onder andere) culturele activiteiten ontplooit, dat een erkende wetenschappelijke instelling, wetenschappelijke activiteiten ontplooit, enz. om erkend te kunnen worden of erkend te kunnen blijven. Ook als de betrokken instellingen nog op andere domeinen actief zijn. 

 

Retroactief

 

De wetgever heeft de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen laten ingaan vanaf aanslagjaar 2013, en dus krijgen ook de ‘nieuwe’ uitvoeringsbepalingen uitwerking vanaf aanslagjaar 2013.
Twee latere wijzigingen, die pas ingingen op 1 januari 2014, behouden die datum van inwerkingtreding. 

 

Erkende instellingen

 

De volgende instellingen kunnen een erkenning vragen die recht geeft op een fiscaal voordeel bij de schenker:
de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
de instellingen die oorlogsslachtoffers bijstaan;
de instellingen die mindervaliden, bejaarden, beschermde minderjarigen en behoeftigen bijstaan;
de instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden;
de culturele instellingen;
de instellingen opgericht voor hulpverlening aan slachtoffers van rampen;
de instellingen die zich bezighouden met natuurbehoud of de bescherming van het leefmilieu;
de instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen;
de instellingen die het behoud of de zorg voor monumenten en landschappen tot doel hebben; en
de instellingen die de duurzame ontwikkeling tot doel hebben.

Het lijstje met de te erkennen instellingen wijzigt niet. Maar voor de meeste belastingplichtigen die giften overmaken aan een erkende instelling is de huidige belastingvermindering financieel minder interessant dan de vroegere belastingaftrek. Het percentage van de belastingvermindering (30% of 45%) ligt voor velen lager dan het belastingtarief dat van toepassing is op hun hoogste inkomensschijf.

Bron:Koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, wat betreft de omzetting van de aftrek van giften in een belastingvermindering en wat betreft de bepalingen inzake de erkenning van instellingen die giften kunnen ontvangen, BS 18 augustus 2014.