Gebruik van rode diesel : meer rechtszekerheid?

Sinds jaren dient accijns betaald te worden op het gebruik van diesel. Klassiek wordt een verlaagd accijnstarief toegestaan aan een aantal specifiek wettelijk omschreven categorieën.

Ingevolge art. 420 § 4 van de programmawet van 27 december 2004 gaat het om :

– stationaire motoren;

– installaties en machines die gebruikt worden in de bouw, weg- en waterbouw en voor openbare werken;

– de voertuigen bestemd om buiten de openbare weg gebruikt te worden of waarvoor geen vergunning is verleend voor overwegend gebruik op de openbare weg

Omdat er nogal wat onduidelijkheden waren wat met deze categorieën werd bedoeld, heeft de directeur-generaal van de FOD Financiën, Administratie der Douane en Accijnzen in een recente richtlijn aan zijn gewestelijke directeuren meer uitleg gegeven.

Stationaire motoren

Hieronder verstaat de richtlijn van 14/06/2007 de vaste motoren voor het aandrijven van generatoren, compressoren, pompen, centrifuges en dergelijke, ook indien die gemonteerd zijn op voertuigen, voor zover de motor niet verbonden is met het aandrijfmechanisme van het voertuig en over een afzonderlijk brandstofreservoir beschikt

De stationaire motor mag zelfs verplaatsbaar zijn, voor zover hij maar niet zelfbewegend is.

Installaties en machines uit de bouw

Onder deze categorie verstaat de Administratie het zwaar bouwmaterieel zoals schrapers, bulldozers, egaliseermachines, graafmachines, hijstoestellen enz.

Ook de industriële voertuigen die wezenlijk een functie van werktuig hebben, met een nagenoeg onbestaande nuttige last in vergelijking met zijn tarra.

Voertuigen voor gebruik buiten de openbare weg of waarvoor geen vergunning is verleend voor overwegend gebruik op de openbare weg

Deze dubbele categorie omvat enerzijds de voertuigen die uitsluitend op privé-terreinen worden ingezet en anderzijds de voertuigen die wel ingeschreven zijn bij de DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen) maar niet voor overwegend gebruik op de openbare weg.

Onder de voertuigen bestemd voor uitsluitend gebruik op privé-terrein worden onder ander vorkheftrucks, voertuigen op afgesloten terreinen enz begrepen.

De voertuigen die wel ingeschreven zijn bij de DIV maar niet voor overwegend gebruik op de weg zijn volgens de richtlijn ook de landbouwtractoren. Meer zelfs uit de richtlijn van 14/06/2007 blijkt dat tractoren die door de DIV als landbouwtractor erkend zijn steeds met rode diesel mogen rijden.

Daar waar vroeger enkel rode diesel kon gebruikt worden voor tractoren als ze effectief ingezet werden voor landbouwwerken, kunnen sinds de richtlijnen van de Administratie der Douane en Accijnzen tractoren nu steeds op rode diesel rijden.

Door de richtlijn van de Administratie van Douane en Accijnzen zijn op zijn minst een aantal onduidelijkheden over het gebruik van rode diesel uit de wereld geholpen.

Jan OPSOMMER
jan.opsommer@telenet.be