Geen overheidsopdracht voor ondernemer die illegalen aan het werk zette

De federale wetgever sluit werkgevers die illegale werknemers tewerk stelden, uit van deelneming aan overheidsopdrachten.

De wet op de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren garandeert dat iedereen in dezelfde mate recht heeft op toegang tot een overheidsopdracht. Tenzij de kandidaat of inschrijver definitief veroordeeld werd wegens deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld.

Op aangeven van de Europese Unie voegt de wet van 15 mei 2014 daar nog een uitzondering aan toe. Voortaan worden ook de kandidaten en inschrijvers uitgesloten van wie is vastgesteld dat zij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen hebben tewerkgesteld. Deze werkgevers kunnen in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten worden. Dus zelfs in de laatste fase, bij de uiteindelijke toewijzing.

Het toegangsverbod geldt ook ten aanzien van de ‘entiteit’ (onderaannemer) waarop de kandidaat of inschrijver een beroep doet, wanneer de draagkracht van die entiteit bepalend was voor de selectie van de inschrijver of kandidaat.

Net als bij kandidaten en inschrijvers die veroordeeld werden wegens criminele feiten, kan de aanbestedende overheid ook hier van het verbod op toegang afwijken “om dwingende redenen van algemeen belang”.

De regering kan bij koninklijk besluit afwijkingen toestaan op dit toegangsverbod, maar alleen voor kleine opdrachten en voor een termijn van ten hoogste 5 jaar. Volgens de ernst van de feiten en de sector kan de regering ook bepalen of de uitsluiting zal gelden ten aanzien van één welbepaalde overheidsinstantie, of ten aanzien van álle overheden.

De wet van 15 mei 2014 voert overigens niet alleen een toegangsverbod in. Ze stimuleert ook de verwerving van producten, diensten en gebouwen met een hoge energie-efficiëntie.

De wet van 14 mei 2014 treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 7 juni 2014.
 

Bron:Wet van 15 mei 2014 tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (art. 20 van de Overheidsopdrachtenwet) en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 28 mei 2014.