Gemeente en administratie moeten meer milieu-informatie publiek maken (Vlaremtrein 2012)

De Vlaremtrein 2012 verbetert de informatieoverdracht naar de burger. Alleen jammer dat de informatie over de Vlarembedrijven verspreid zit over verschillende autoriteiten.

Gemeente

 

Elke burger kan op het gemeentehuis kosteloos allerlei documenten inkijken die te maken hebben met de hinderlijke inrichtingen die op het grondgebied van de gemeente geëxploiteerd worden. Zoals: de meldingen van de klasse 3-inrichtingen, de vergunningsaanvragen, of de meldingen van kleine verandering. De Vlaremtrein 2012 preciseert dat de gemeente, via de toezichthouder, ook de resultaten van de controles, voor de gewone inrichtingen, en de resultaten van de monitoring van de emissies, voor de GPBV-installaties, ter beschikking moet houden van het grote publiek. 

 

Er komt bovendien een nieuwe categorie documenten bij. Als zich op het grondgebied van de gemeente een afvalverbrandingsinstallatie of een afvalmeeverbrandingsinstallatie bevindt, moet de gemeente ook het technische en het niet-technische rapport dat de exploitant moet opmaken in uitvoering van Vlarem, klaar leggen voor raadpleging. Die verplichting bestond in principe al, maar was opgenomen bij de verplichtingen van de exploitant, en niet bij de informatieverplichtingen van de gemeente. 

 

Afdeling Milieuvergunningen

 

De afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie die bevoegd is voor de milieuvergunningen moet vanaf nu alle beslissingen over de milieuvergunningen, de vergunningen bij wijze van aktename van mededelingen kleine veranderingen en de beslissingen tot wijziging of aanvulling van de vergunningsvoorwaarden van de GPBV-installaties online ter beschikking stellen van het grote publiek. 

 

Daarnaast blijven de huidige bekendmakingsverplichtingen door aanplakking in de gemeente of door publicatie in dag- of weekbladen onveranderd bestaan (art. 31-32bis van Vlarem 1). 

 

OVAM

 

In uitvoering van de Europese richtlijn op de industriële emissies moet Vlaanderen om de 3 jaar een verslag opstellen over de werking en emissies van de afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties. Dat verslag wordt dan weer bekendgemaakt op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De OVAM houdt ook online een lijst bij van alle afval(mee-)verbrandingsinstallaties met een capaciteit van minder dan 2 ton per uur. 

 

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen, BS 10 september 2013 (art. 15 en art. 17-18 van de Vlaremtrein 2012).