Grondwettelijk Hof vindt superheffing nutriëntenhalte niet in strijd met de Grondwet

In een arrest van 27 mei 2008 heeft het Grondwettelijk Hof standpunt ingenomen omtrent de vraag of het oude mestdecreet, en meer in het bijzonder de regeling met betrekking tot de superheffing voor de overschrijding van de nutriëntenhalte, al dan niet strijdig is met de Grondwet.

In een procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel had een landbouwer zonder nutriëntenhalte immers opgeworpen dat hij ongelijk behandeld werd in vergelijking met andere boeren zonder nutriëntenhalte. Doordat de mestproductie op het bedrijf van de boer in kwestie net boven de vrijstellingsgrens van 300 kg P2O5 kwam, diende hij op de volledige productie een superheffing te betalen. Boeren die slechts een productie hadden van 300 kg P2O5 of minder werden volledig vrijgesteld. Op het eerste gezicht vond de Rechter te Brussel dat dit hem een ongelijke behandeling leek, die strijdig was met de Grondwet. Omdat een gewone rechter niet de bevoegdheid heeft een decreet, zoals het oude Mestdecreet, te toetsen aan de Grondwet stuurde hij de zaak door naar het Grondwettelijk Hof.

Voor het Grondwettelijk hof werd de discussie gevoerd of het oude Mestdecreet het gelijkheidsbeginsel en dus ook de Grondwet schond.

Het standpunt van de landbouwer was dat elke boer van de vrijstelling van 300 kg P2O5 moest kunnen genieten om iedereen gelijk te behandelen.

Het Vlaamse Gewest verweerde zich door te stellen dat de belasting op de volledige mestproductie was ingegeven door de bekommernis om de boeren te dwingen minder mest te produceren op hun inrichting. Het Vlaams Gewest wou naar eigen zeggen een zelfregulerende heffing bekomen.

In haar arrest 88/2008 oordeelt het Grondwettelijk Hof nu dat de overheid effectief de volledige mestproductie mag belasten met een superheffing als ze daardoor de ontradende werking van de superheffing wil versterken. Volgens het Grondwettelijk hof is deze ongelijke behandeling niet onredelijk omdat ze precies tot doel heeft het gedrag van de belastingplichtigen, de veehouders, te beïnvloeden.

De volledige tekst van het arrest is te lezen op de website van het Grondwettelijk Hof onder de knop rechtspraak (www.grondwettelijkhof.be).

Jan Opsommer
jan.opsommer@telenet.be