Handhavingsdecreet omgevingsvergunning sleutelt aan informatieplicht notaris en makelaar

De ‘instrumenterende ambtenaar’, meestal de notaris, moet in de akte van verkoop van een onroerend goed bepaalde clausules opnemen in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Het ‘decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning’ heeft echter een impact op die informatieplicht.

Het decreet sleutelt ook aan de publicatieplicht van de vastgoedmakelaar.

Infoplicht van notaris

 

De informatieplicht van de instrumenterende ambtenaar is van toepassing op alle onderhandse en authentieke akten van:
verkoop;
verhuring voor meer dan 9 jaar;
inbreng in een vennootschap;
vestiging van een erfpacht of recht van opstal; of
ander eigendomsrecht onder bezwarende titel (dus tegen vergoeding), met uitzondering van huwelijkscontracten en contracten aangaande mandeligheid (gedwongen mede-eigendom),
die betrekking hebben op een onroerend goed. 

 

In die akten moet de notaris of andere ambtenaar vermelden:
1)
of er voor het onroerend goed een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt;
2)
wat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed is, met de benamingen die gebruikt worden in het plannenregister;
3)
of er voor het onroerend goed een dagvaarding werd uitgebracht, overeenkomstig artikel 6.1.1. VCRO (inzake de voortzetting van strijdige handelingen, een inbreuk op informatieplicht, enz.), of artikel 6.1.41 t.e.m. 6.1.43 VCRO (inzake herstelmaatregelen) en alle in die zaken gewezen beslissingen;
4)
of er op het onroerend goed een voorkooprecht rust, zoals vermeld in artikel 2.4.1 VCRO;
5)
of er voor het onroerend goed een verkavelingsvergunning bestaat; en
6)
of er een as-builtattest werd uitgereikt en gevalideerd, waneer artikel 4.2.12, §2, 2° VCRO dat vereist. 

 

Het Handhavingsdecreet schrapt de verwijzing naar de specifieke dagvaardingen van puntje 3 hiervoor en eist dat de notaris of zijn confrater voortaan vermeldt of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een rechterlijke of bestuurlijke maatregel, en of het goed het voorwerp kan uitmaken van zo’n maatregel omdat er een procedure voor het opleggen van zo’n maatregel lopende is. Het Handhavingsdecreet verwijst daarvoor naar de nieuwe hoofdstukken III en IV van titel VI van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 

Het nieuwe hoofdstuk III van titel VI heeft met name betrekking op alle “Rechterlijk[e] maatregelen”, meer bepaald de “Rechterlijke herstelmaatregelen” (afdeling 1) en de procedures voor de “Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering” (afdeling 2). 

 

Het nieuwe hoofdstuk IV handelt over de “Bestuurlijke maatregelen” en behandelt enkele “Basisbepalingen (afdeling 1), het “Stakingsbevel” (afdeling 2), de “Bestuursdwang” (afdeling 3), de “Last onder dwangsom” (afdeling 4), en de “Minnelijke schikking” (afdeling 5). 

 

Infoplicht van notaris of vastgoedmakelaar

 

De verwijzing naar de rechterlijke en bestuurlijke maatregelen wordt eveneens overgenomen in de regels op de informatieplicht inzake de onderhandse akten van verkoop of verhuring voor meer dan 9 jaar, of van vestiging van een erfpacht of recht van opstal (art. 5.2.5 VCRO). Die informatieplicht is ook van toepassing op vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit dergelijke onderhandse akten opmaken. 

 

Infoplicht in advertentie

 

Tot slot moet de vermelding van de rechterlijke en bestuurlijke maatregelen die op het onroerend goed van toepassing zijn, of van toepassing kunnen worden, ook overgenomen worden in elke publiciteit die gevoerd wordt bij verkoop van een onroerend goed, verhuring ervan voor meer dan 9 jaar, inbreng in vennootschap, vestiging van recht van erfpacht of opstal, of andere eigendomsoverdracht tegen betaling . Deze informatieplicht berust bij elke persoon die voor eigen rekening of als tussenpersoon een dergelijke transactie uitvoert en daarvoor publiciteit voert. 

 

Nog niet in werking

 

Net als de meeste andere bepalingen van het decreet op de handhaving van de omgevingsvergunning, geldt de gewijzigde informatieplicht vanaf een nog onbekende datum. Namelijk vanaf “een door de Vlaamse regering vast te stellen datum na de inwerkingtreding van het Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening”.

Bron:Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, BS 27 augustus 2014.