Hoeveel tijd hebben uw klanten om te betalen en welke sancties riskeren wanbetalers?

Een Europese richtlijn uit 2011 heeft België onder druk gezet de regels betreffende de betalingstermijnen en de sancties in geval van wanbetaling te verstrengen.
De Belgische wetgever heeft gereageerd met de Wet van 22 november 2013.

De nieuwe Wet is van toepassing op alle overeenkomsten die zijn gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013.

Wat volgt is een beknopt overzicht van de actuele regelgeving.

Alle handelstransacties

Het toepassingsgebied van de Wet betalingsachterstand blijft met het criterium handelstransacties zeer ruim. Dit omhelst immers elke levering van goederen of diensten tegen een vergoeding.

Ondernemingen en overheidsinstanties

Wanneer dergelijke handelstransacties plaatsvinden tussen ondernemingen blijft een betalingstermijn van 30 kalenderdagen gelden vanaf:
– de ontvangst van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling; of
– als die datum niet vaststaat of aan de prestatie voorafgaat, de ontvangst van de goederen
of diensten; of
– ingeval van een verificatieprocedure, vanaf afloop van deze procedure.
In elk geval mag zowel de betalingstermijn als een verificatie maximaal dertig dagen duren. Een langere termijn wordt enkel aanvaard onder twee voorwaarden: wanneer dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen en niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser.

Dezelfde termijn van 30 dagen geldt eveneens wanneer een onderneming schuldeiser is van een overheidsinstantie. Voor erkende gezondheidsorganisaties bedraagt deze termijn evenwel 60 dagen. In geval van levering aan een overheidsinstantie mag de ontvangstdatum van de factuur niet bij overeenkomst worden vastgelegd en kan de termijn van 30 dagen maximaal verlengd worden tot 60 dagen. Een verlenging mag bovendien enkel op voorwaarde dat de afwijking uitdrukkelijk wordt overeengekomen en dat de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst dit objectief rechtvaardigen. Voor overheidsopdrachten vanaf 8.500 euro is een specifieke regeling van kracht, die echter in grote mate gelijkloopt met de Wet. Belangrijkste aandachtspunt daarbij is de verificatiefase van 30 dagen en een daarop volgende betalingsfase van eveneens 30 dagen. Wanneer er geen verificatiefase is voorzien, begint de betalingstermijn evenwel op hetzelfde moment te lopen als voorzien in de Wet.

Sancties

Zodra de contractuele of wettelijke betalingstermijn is overschreden zijn er interesten verschuldigd. Het versturen van een ingebrekestelling is dus niet noodzakelijk. Volgens het Hof van Cassatie is niet de datum van overschrijving door de schuldenaar, maar wel die van creditering van de rekening van de schuldeiser doorslaggevend om de overschrijding van de termijn vast te stellen. De interestvoet is te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur en bedraagt 8,5 % voor het eerste semester van 2014.

In geval van een handelstransactie tussen twee ondernemingen kan van de hoge interestvoet contractueel worden afgeweken. Hierbij dient vermeld te worden dat de rechter deze afwijkende interest kan matigen op verzoek van de schuldeiser, mocht er ten opzichte van deze laatste sprake zijn van een kennelijke onbillijkheid. Deze mogelijkheid tot herziening door de rechter geldt overigens voor alle bedingen.

Zodra er verwijlsinteresten verschuldigd zijn, heeft de schuldeiser recht op een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor de invorderingskosten. Hierbij heeft het geen belang of hij naar de rechtbank stapt of niet. De schuldeiser heeft ook nog recht op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die deze 40 euro te boven gaan en die ontstaan zijn door laattijdige betaling. Dit is inclusief de rechtsplegingsvergoeding, de forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de in gelijk gestelde partij.

Conclusie

De Belgische wetgever heeft onder impuls van de Europese Unie resoluut gekozen voor een strenge aanpak van betalingsachterstanden. Of de genomen maatregelen zullen leiden tot een daling van het aantal te late betalingen valt niet te voorspellen. Wat wel vaststaat is dat de huidige regelgeving de ondernemer elk excuus ontneemt om niet over te gaan tot procedure om zijn openstaande facturen in te vorderen.

Andreas Verbraeken
voor EVC Advocaten

Molenstraat 52-54
2018 Antwerpen
BELGIE

T: +32/(0)3/241.05.41
F: +32/(0)3/241.05.40
E: andreas.verbraeken@evclaw.com

http://www.evclaw.com