Instructies voor gemeenten bij identiteitswijziging bedreigde getuigen

Belgen die het gerecht nuttige inlichtingen geven in verband met zware en georganiseerde criminaliteit, kunnen rekenen op bescherming wanneer ze door hun getuigenis gevaar lopen. Dat geldt ook voor hun gezinsleden. De minister van Justitie kan hen onder meer, op voorstel van de Getuigenbeschermingscommissie, een nieuwe identiteit toekennen. Hoewel de procedure al enkele jaren bestaat, concretiseert de federale regering nog een aantal administratieve aspecten.

Machtiging tot nieuwe identiteit

 

De ministeriële besluiten die bedreigde getuigen (en eventuele gezinsleden) machtigen om hun naam, voornaam, geboortedatum – en plaats te veranderen, worden door de gemeenten bijgehouden in bijzondere registers. Het Wetboek van Strafvordering schreef dit al langer voor. Maar de wetgever geeft niet precies aan om welke gemeenten het gaat en onder welke voorwaarden de registers moeten worden opgemaakt. 

 

De federale regering verduidelijkt nu dat de voorzitter van de Getuigenbeschermingscommissie de gemeenten aanwijst die een register moeten bijhouden voor de overschrijving van het beschikkend gedeelte van de ministeriële machtigingsbesluiten. De betrokken gemeenten duiden op hun beurt de gemachtigde ambtenaar van het gemeentebestuur aan die zal instaan voor de effectieve overschrijving. 

 

De bijzondere registers worden afzonderlijk van de registers van de burgerlijke stand opgemaakt. De gemeentelijke overheden zien erop toe dat de toegang tot deze bijzondere registers strikt beperkt wordt. De registers worden neergelegd bij de Getuigenbeschermingsdienst. 

 

Vaststelling nieuwe identiteit

 

De minister van Justitie stelt nog een tweede besluit op, met daarin de nieuwe gegevens van de burgerlijke stand (naam, voornaam, geboortedatum en –plaats). 

 

Op de kant van de akten van de burgerlijke stand waarop de oude identiteit staat, moet gemeld worden dat de betrokkene toestemming kreeg om zijn identiteit te veranderen. De voorzitter van de Getuigenbeschermingscommissie vordert hiervoor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van de personen met een nieuwe identiteit. Ook op de akten van de burgerlijke stand van de kinderen die geboren zijn na de aanvang van de procedure tot identiteitswijziging moet deze melding staan. Het is de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van de ouders met een nieuwe identiteit die de ambtenaren van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van de kinderen daarvan op de hoogte brengt. 

 

Geen afschriften

 

De gemeenten mogen geen afschriften of uittreksels afgeven of bewaren van de vorderingen of de ministeriele besluiten met de nieuwe identiteitsgegevens. 

 

De Getuigenbeschermingsdienst bewaart de originele exemplaren van de vorderingen. 

 

In werking…

 

Het KB van 2 juli 2013 treedt in werking op 18 juli 2013, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron:Koninklijk besluit van 2 juli 2013 betreffende bepaalde bestuurlijke aspecten van de identiteitswijziging als bijzondere beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 104, § 2, tweede lid, 2°, van het Wetboek van Strafvordering, BS 8 juli 2013.