Koop je zonden af (part II) : concreet

In het eerste gedeelte van deze bijdrage zijn wij blijven stilstaan bij de nieuwe regelgeving over de verruimde mogelijkheid in strafzaken een minnelijke schikking te treffen.

Intussen worden wij overstelpt met vragen van cliënten die informeren of hun strafzaak ook niet kan geschikt worden.

Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen staan wij vandaag even stil bij de praktische invulling van deze nieuwe vorm van minnelijke schikking.

Immers, recentelijk heeft het College van de Procureur-Generaal een omzendbrief rondgestuurd aan de parketten waarin o.m. is aangegeven welke misdrijven hiervoor in aanmerking komen.

Even herhalen dat de verruimde minnelijke schikking het mogelijk maakt een misdrijf af te kopen na een deal met het parket en dit zolang er geen definitieve beslissing van de strafrechter voorligt en op voorwaarde dat de persoon die de feiten pleegde bereid is de veroorzaakte schade te vergoeden.

Voor fiscale en sociale misdrijven waarmee belastingen of sociale bijdragen worden omzeild, is een schikking pas mogelijk nadat de verschuldigde belastingen of sociale bijdragen, vermeerderd met intresten, betaald zijn.

Het parket ziet in deze verruimde modaliteit van minnelijke schikking een realistische oplossing voor tal van problemen die verband houden met de complexiteit en lange duur van strafprocessen.

Deze visie van het parket betekent de facto een bevestiging dat men vaak over onvoldoende know how en capaciteit beschikt om complexe fiscale en sociale strafzaken tot een goed einde te brengen. 

Het lijkt erop dat het Parket geneigd zal zijn een minnelijke schikking voor te stellen of te aanvaarden als blijkt dat bepaalde procedurele risico’s de goede afloop van het strafproces in het gedrang dreigen te brengen.

Het parket zal dan spreekwoordelijk eieren voor haar geld kiezen teneinde ondermeer gezichtsverlies te vermijden.

Iedereen tevreden, het parket omdat de schatkist krijgt waar ze recht  op heeft en de verdachte omdat hij door te betalen een lang, duur en vaak onzeker proces vermijdt of stopzet en een blanco strafblad behoudt.

Ik meen dat deze vorm van afhandeling onmiskenbaar voordelen heeft gezien het naadloos aansluit bij de realiteit m.n. dat het bestraffend aspect bij dit soort misdrijven voor de strafrechter eerder van ondergeschikt belang is.

Doorgaans worden er voorwaardelijke gevangenisstraffen uitgesproken die zonder concrete uitwerking zijn voor de veroordeelden.

Wij verwachten dat  men deze minnelijke schikking eerder uitzonderlijk zal  toepassen en dan nog  voornamelijk in complexe zaken van fiscale of sociale fraude.

De omzendbrief geeft aanbevelingen voor welk soort misdrijven de verruimde minnelijke schikking mag worden voorgesteld.

Komen  er voor in aanmerking :

Misdrijven betreffende nijverheid en koophandel, criminele organisatie, bankbreuk, eenvoudige slagen en verwondingen, stalking, diefstal, oplichting, economische, financiële en fiscale inbreuken.

Komen er o.m. NIET voor in aanmerking :

Zedenfeiten, moord of doodslag, onopzettelijke doodslag, mensenhandel, foltering, diefstal met geweld.

Zo u een hangende strafzaak heeft is het aangewezen met uw advocaat kort te sluiten en af te toetsen of het aangewezen is een minnelijke schikking na te streven.

  

Jan Swennen
Advocaat-vennoot.

011 / 42 53 00
jan.swennen@gevaco.be
www.gevaco.be