“Koop je zonden af” : van kleine naar grote aflaat in strafzaken

Bij wet van 14 april 2011 en reparatiewet van 30 juni 2011 is de mogelijkheid om een minnelijke schikking te bekomen in strafzaken gevoelig uitgebreid.

Daar waar dit vroeger enkel kon voor kleine vergrijpen komt nu ook het betere werk voor vergeving in aanmerking.

Het systeem van minnelijke schikking in strafzaken is genoegzaam bekend, bijvoorbeeld bij een snelheidsovertreding. De Procureur des Konings beslist dan niet tot vervolging over te gaan ingeval de overtreder  een bedrag als boete, de zogenaamde minnelijke schikking betaalt.

Na betaling bekomt de overtreder verval van strafvordering, hetgeen betekent dat er geen vervolging voor de rechtbank komt.

Betaalt hij niet vervolgt de procureur wel voor de rechtbank .

De nieuwe regeling inzake minnelijke schikkingen breidt deze mogelijkheid fors uit, niet alleen tot zwaardere feiten maar versoepelt tevens de procedure zodat dat er nog een minnelijke schikking mogelijk is nadat de zaak reeds aanhangig is bij de Rechtbank.

De nieuwe wet breidt de mogelijkheid tot minnelijke schikking uit tot de zogenaamde zwaardere  strafbare feiten categorie wanbedrijven en correctionaliseerbare misdaden.

Concreet betekent dit dat de Procureur des Konings ook minnelijke schikkingen kan voorstellen voor feiten van bijv. corruptie, valsheid in geschrifte, witwassen, criminele organisatie etc.

De wetgever viseert hiermee voornamelijk de mogelijkheid minnelijke schikkingen voor te stellen in ingewikkelde fiscale fraudedossiers met een hoog technisch gehalte waar al te vaak dient vastgesteld dat deze dossiers een enorme capaciteit vragen van justitie en tegelijkertijd   op een sisser aflopen.

De Procureur des Konings kan steeds een minnelijke schikking voorstellen, ook al gaat het over een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een Onderzoeksrechter of ook al is de zaak reeds aanhangig voor de Rechtbank.

Het is de Procureur des Konings die het initiatief neemt een minnelijke schikking voor te stellen.  Uiteraard is er geen enkele verhindering voor de verdachte de Procureur des Konings hiertoe aan te sporen.

Er vindt dan overleg plaats om de slachtoffers te vergoeden.

De Procureur des Konings bepaalt verder de hoegrootheid van het bedrag dat moet betaald worden als boete.

Hij kan tevens betaling voorstellen van gerechtskosten en van  vermogensvoordelen.

Ingeval er een totaal akkoord is bereikt stelt de Procureur des Konings hiervan proces-verbaal op.

Noteer dat bij fiscale en sociale misdrijven er enkel een minnelijke schikking kan voorgesteld worden na betaling van de ontdoken belastingen of sociale bijdragen. 

Eens het akkoord is bereikt en werd uitgevoerd stelt de rechtbank, na controle van de formele juistheid van dit akkoord, het verval van strafvordering vast voor  zover de zaak reeds voor de rechtbank aanhangig was.

Een dergelijke minnelijke schikking kan degene die het aanvaardt niet worden tegengeworpen in welke andere procedure dan ook.

Deze uitgebreide vorm van minnelijke schikking kan een belangrijk instrument worden voor afwikkeling van strafzaken.

Het blijft afwachten in welke mate de Parketten zich ervan zullen bedienen.

Maar al te vaak dient vastgesteld dat de Parketten geen gebruik maken van doeltreffende wettelijke instrumenten zoals bijvoorbeeld ook het geval is bij “snelrecht” of “herstelbemiddeling”. 

Tevens valt te bezien in hoeverre er een coherent beleid door de Parketten zal gevoerd worden. Het is niet uit te sluiten dat de toepassing van deze reglementering sterk zal verschillen per arrondissement.

Heeft u een strafzaak lopen met voornamelijk een financiële implicatie die knaagt aan uw gemoedsrust, dan is het nuttig met uw advocaat te overleggen om na te gaan of het opportuun is de Procureur des Konings te vragen uw dossier af te wikkelen mits  betaling van een minnelijke schikking.  

U vermijdt op die wijze het vagevuur van de rechtbank, bent gereinigd van alle zonden en ziet  voor U de hemelpoorten wijd opengaan voor een verwelkoming door God.

Ons kantoor heeft recentelijk reeds enkele aanvragen gedaan bij de Procureur des Konings om belangrijke strafzaken te kunnen beëindigen mits betaling van een eenmalig bedrag.

Mr. Jan Swennen
advocaat-vennoot
011 / 42 53 00
jan.swennen@gevaco.be
www.gevaco.be