Kosteloze borgtocht – nieuwe wetgeving vanaf 1 december 2007

Vanaf 1 december 2007 is het wettelijk kader van de “kosteloze” borgtocht gewijzigd.

De doelstelling van de wet van 3 juni 2007 is een betere bescherming aan de borg te geven om op deze wijze een overmatige schuldenlast voor deze personen te vermijden.

De wet is van toepassing indien :

– een kosteloze borgtocht afgesloten wordt : de kosteloze aard van de borgtocht slaat op het ontbreken van enig economisch voordeel, zowel rechtstreeks als indirect, dat de borg kan genieten dankzij de borgstelling;

– de borgtocht van een natuurlijke persoon gegeven wordt; 
– de borgtocht gunste van schuldeiser gesteld werd die handelt in het kader van zijn professionele of commerciële activiteiten (een verkoper in de zin van de wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken).

1. Overeenkomst afzonderlijk opgesteld

Een borgtochtovereenkomst moet het voorwerp uitmaken van een geschreven overeenkomst die verschilt van de hoofdovereenkomst. Op straffe van nietigheid moet deze regel toegepast worden.

2. Duur

De duur van de hoofdverplichting moet worden vermeld in de borgtochtovereenkomst, en in het geval van een borgtocht voor een hoofdverplichting die werd afgesloten voor onbepaalde duur, mag de duur van de borgtochtovereenkomst vijf jaar niet overschrijden. £

3. Verplichte vermelding

Op straffe van nietigheid moet de borgtochtovereenkomst ten minste de volgende vermeldingen bevatten, door de borg met de hand geschreven:   “ door me borg te stellen voor … voor de som beperkt tot … (in cijfers) als dekking van de betaling van de hoofdsom en interesten voor een duur van …, verbind ik me ertoe aan de schuldeiser van … de verschuldigde sommen terug te betalen op mijn goederen en inkomsten, indien, en in de mate dat, … er niet zelf aan heeft voldaan”. 

4. Bedrag 

Op straffe van nietigheid en wanneer de borg een bepaalde schuld verzekert, wordt de omvang van de borgtocht beperkt tot de som die is vermeld in de overeenkomst, verhoogd met interesten tegen de wettelijke of conventionele rente zonder dat deze interesten evenwel hoger mogen zijn dan 50 % van de hoofdsom. 

5. Verhouding tot de concrete mogelijkeden van terugbetaling

Op straffe van nietigheid kan er geen borgtocht worden afgesloten waarvan het bedrag kennelijk niet in verhouding is tot de terugbetalings-mogelijkheden van de borg, waarbij deze mogelijkheid beoordeeld moet worden in het licht van de roerende en onroerende goederen en inkomsten van deze laatste.

6. Informatieplicht

In geval van regelmatige uitvoering van de overeenkomst door de schuldenaar brengt de schuldeiser de borg daar op zijn minst eenmaal per jaar van op de hoogte.

Elke mededeling inzake niet uitvoering die wordt gedaan aan de schuldenaar door de schuldeiser met betrekking tot de betaling van de schuld moet gelijktijdig en in dezelfde vorm worden gedaan aan de borg. Bij gebrek daaraan kan de schuldeiser zich niet beroepen op de aangroei van de schuld, vanaf de datum waarop hij ter zake in gebreke blijft.

7. Erfgenamen van de borg

De verbintenissen van de erfgenamen van een borg inzake de borgtocht zijn beperkt tot het erfdeel dat aan elk van hen toekomt.

Niettegenstaande enige andersluidende overeenkomst bestaat er geen hoofdelijkheid tussen de erfgenamen van een borg voor de verbintenissen van de borg.

Guido ZIANS
guido.zians@zians-haas.be
www.zians-haas.be