Lagere verdeeltaks bij echtscheiding vanaf 31 december 2014

Op 31 december 2014 daalt het basistarief van de ‘verdeeltaks’ in het Vlaams Gewest opnieuw tot 1%. Dit voor zover het gaat om verdelingen of afstanden naar aanleiding van een echtscheiding of stopzetting van een wettelijke (geformaliseerde) samenwoning.

De ‘verdeeltaks’ (ook wel ‘miserietaks’ genoemd) is de taks die bij een bij een erfenis of een echtscheiding of stopzetting van een wettelijke (geformaliseerde) samenwoning moet betaald worden om een mede-eigenaar van een onroerend goed (bv. woning) uit te kopen.

Verdeeltaks tot en met 30 december 2014

Op 1 augustus 2012 steeg het recht op verdelingen (verdeeltaks) in het Vlaams Gewest van 1% tot 2,5% voor:

•1) de gedeeltelijke of gehele verdelingen van onroerende goederen;

•2) de afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onverdeelde delen in onroerende goederen; en

•3) de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende in geld, eigendom of rente (bedoeld in art. 745quater en art. 745quinquies, BW), zelfs indien er geen onverdeeldheid is.

De tariefverhoging van 1% naar 2,5% werd voor ex-partners gemilderd door het invoeren van een abattement.

De belastbare grondslag van de verdeling of afstand werd verminderd met 50.000 euro, hetgeen neerkomt op een vermindering van de belasting met 1.250 euro.

Voor koppels met kinderen is een bijkomend abattement voorzien van 20.000 euro per kind.

De Vlaamse Regering vindt dat dit abattement de in 2012 doorgevoerde tariefverhoging niet voldoende verzacht. Voor de verdeling van een woning met een waarde van bv. 250.000 euro bedroeg de verdeeltaks vóór 1 augustus 2012 2.500 euro. Nadien bedraagt de verdeeltaks, zelfs met toepassing van het abattement, 5.000 euro. Hetgeen dus een verdubbeling van de verschuldigde verdeeltaks betekent.

Daarom voert de Vlaamse Regering het ‘oude’ tarief van 1% opnieuw in, althans voor zover het gaat om verdelingen of afstanden naar aanleiding van een echtscheiding of stopzetting van een wettelijke (geformaliseerde) samenwoning. Het abattement, dat werd ingevoerd om de tariefverhoging te verzachten, geldt dan enkel nog voor de gevallen waar het tarief van 2,5% wordt geheven.

Daling verdeeltaks op 31 december 2014

Op 31 december 2014 laat de Vlaamse Regering de verdeeltaks terug dalen tot 1% als de verdelingen of de afstanden, vermeld in punt 1) of 2) hierboven, plaatsvinden:

•1) bij de voorafgaande overeenkomst echtscheiding onderlinge toestemming (vermeld in art. 1287, GW), ook regelingsakte genoemd, of ingevolge de wijziging van deze overeenkomst (vermeld in art. 1293, GW);

•2) bij de vereffening-verdeling na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (vermeld in het vierde deel, boek IV, hoofdstuk VI, GW);

•3) binnen het jaar dat volgt op de beëindiging van de wettelijke samenwoning (conform art. 1476, § 2, BW), op voorwaarde dat de personen op de dag van de beëindiging van de wettelijke samenwoning ten minste 1 jaar ononderbroken met elkaar wettelijk samenwoonden.

Het verlaagd tarief van 1% is ook van toepassing als de ver¬deling of de afstand wordt gedaan volgens de wetgeving van een andere EER-lidstaat als de verdeling of de afstand plaatsvindt onder omstandigheden en voorwaarden die vergelijkbaar zijn met deze hierboven (vermeld in art. 109, lid 2, W.Reg. Vl., ingevoerd door art. 73 PD 2015).

In of onderaan op het document dat aanleiding geeft tot heffing van de verdeeltaks, moeten de verkrijgers uitdrukkelijk melden dat ze de toepassing van het verlaagde tarief vragen. En ze moeten ook verklaren dat ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 109, lid 2, W.Reg. Vl. (ingevoerd door art. 73, PD 2015), of dat de verdeling of de afstand is gedaan volgens de wetgeving van een nader aan te wijzen EER-lidstaat onder omstandigheden en voorwaarden die vergelijkbaar zijn met de omstandigheden en de voorwaarden vermeld in artikel 109, lid 2, W.Reg. Vl. (ingevoerd door art. 73, PD 2015).

Verzoek tot teruggave

Als er geen vermindering van het tarief (vermeld in art. 109, lid 2 of lid 3, W.Reg. Vl., ingevoerd door art. 73, PW 2015) of vermindering van de heffingsgrondslag (vermeld in art. 111bis, W.Reg. Vl.) werd gevraagd of bekomen naar aanleiding van de registratie van het document dat aanleiding heeft gegeven tot de heffing van de verdeeltaks, dan kunnen de teveel geheven rechten nog worden teruggegeven.

Voor deze teruggave moet binnen de 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de registratie van dat document, een verzoek tot teruggave ingediend worden (conform art. 217(2), W.Reg. Vl.).

Dat verzoek tot teruggave moet de vermeldingen en verklaringen bevatten die ook vereist zijn op het document dat aanleiding geeft tot heffing van de verdeeltaks of de vermindering van de heffingsgrondslag.

Het verzoek moet ook het rekeningnummer vermelden waarop het bedrag van de terug te geven rechten kan worden gestort.

In werking

Deze nieuwe maatregel heeft uitwerking met ingang van 31 december 2014.

Bron:Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, BS 30 december 2014 (Vlaams Programmadecreet 2015) – art. 73, art. 74 en art. 108