Meer betalen voor zorgverzekering

Vanaf dit jaar stijgt de jaarlijkse ledenbijdrage voor de zorgverzekering fors. En vanaf volgend jaar worden die hogere bijdragen elk jaar geïndexeerd.

50 euro

In 2015 betalen we 50 euro voor de zorgverzekering. Tot nu bedroeg de zorgpremie maar 25 euro.

Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering betalen vanaf nu 25 euro. Vroeger 10 euro.

Jaarlijkse indexering

De nieuwe bedragen worden voortaan elk jaar geïndexeerd. De eerste keer op 1 januari 2016. De bedragen zijn gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer.

Vergoeding voor aangetekende brief

De zorgkassen krijgen niet langer een vergoeding van het Vlaamse Zorgfonds voor de aangetekende brieven die ze sturen naar hun leden die minstens twee ledenbijdragen niet of niet volledig hebben betaald. Tot nu kregen ze daar vijf euro voor.

Hoewel ze geen vergoeding meer krijgen, blijven ze verplicht om die aangetekende brief te versturen. Ze doen dat in het jaar waarin de volgende ledenbijdrage verschuldigd is, uiterlijk op 31 maart. Als dat niet lukt, kunnen de zorgkassen dat ook later doen. Maar uiterlijk op 31 maart van het jaar daarop.

De zorgkassen blijven ook verplicht om aan het Vlaams Zorgfonds de gegevens te bezorgen van de mensen die van hen een aangetekende brief hebben gekregen. Ze doen dat elektronisch. En uiterlijk op 15 mei van het jaar van de verzending van de brief. Vroeger moesten ze dat doen om de vergoeding van 5 euro te krijgen. Nu om het Vlaams Zorgfonds in staat te stellen om de betrokken leden een administratieve geldboete op te leggen. Een administratieve geldboete kan opgelegd worden aan wie drie keren zijn ledenbijdrage niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald.

Mensen van 80 jaar of ouder

Wanneer de zorgkas beslist om een tegemoetkoming toe te kennen aan mensen van 80 jaar of ouder op het moment van de indicatiestelling, geldt haar beslissing voortaan voor onbepaalde duur. Dit soort hulpbehoevenden kunnen dus genieten van financiële steun tot ze sterven.

Die regel geldt enkel maar als uit de indicatiestelling blijkt dat het ernstig en langdurig verminderd zelfzorgvermogen minstens 36 maanden zal duren.

Voor bejaarden voor wie op 1 januari 2015 al een positieve beslissing over de tenlasteneming lopende is, is er geen nieuwe indicatiestelling meer nodig. De positieve beslissing wordt van rechtswege omgezet in een beslissing voor onbepaalde duur. Uiteraard ook enkel maar als de beslissing gebaseerd was op een indicatiestelling waarbij de duur van het ernstig en langdurig verminderd zelfzorgvermogen was vastgesteld op minstens 36 maanden. En mits de bejaarde op het moment van de indicatiestelling minstens 80 jaar was.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 23 januari 2015 treedt in werking op 1 januari 2015.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, BS 3 maart 2015