Meer btw-plichtigen mogen voortaan kwartaalaangiftes indienen

De regering Di Rupo heeft met het koninklijk besluit van 21 december 2013 de drempelbedragen voor het indienen van kwartaalaangiftes in de btw verhoogd (wijziging art. 18, § 2, Btw-KB nr. 1). Naar schatting van de administratie zullen als gevolg daarvan ongeveer 30.000 van de huidige maandaangevers voortaan nog slechts 4 i.p.v. 12 btw-aangiftes per jaar moeten indienen.

Oude omzetdrempels

 

Sinds 1 januari 2005 waren kwartaalaangiftes mogelijk indien:
de jaaromzet, exclusief btw, voor de volledige economische activiteit niet meer bedroeg dan € 1.000.000;
de jaaromzet, exclusief btw, niet meer bedroeg dan € 200.000 voor het geheel van de leveringen van:
minerale oliën bedoeld in artikel 3 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie;
toestellen voor mobiele telefonie en computers alsmede hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen;
landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving;
het jaarlijks totaalbedrag voor het geheel van de intracommunautaire leveringen van goederen bedoeld in artikel 39bis, eerste lid, 1° en 4° van het Btw-Wetboek en de daarop volgende leveringen van goederen bedoeld in artikel 25quinquies, § 3, derde lid van het Btw-Wetboek niet meer bedroeg dan € 400.000. 

 

Nieuwe omzetdrempels

 

Vanaf 1 januari 2014 zijn kwartaalaangiftes mogelijk indien:
de jaaromzet, exclusief btw, voor de volledige economische activiteit niet meer bedraagt dan € 2.500.000;
de jaaromzet, exclusief btw, niet meer bedraagt dan € 250.000 voor het geheel van de leveringen van:
energieproducten bedoeld in artikel 415, § 1 van de programmawet van 27 december 2004;
toestellen voor mobiele telefonie en computers alsmede hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen;
landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving. 

 

Het drempelbedrag voor intracommunautaire leveringen is vervangen door de bepaling dat belastingplichtigen die maandelijks een een btw-opgave moeten doen van hun intracommunautaire handelingen (krachtens art. 53sexies, § 1 WBTW) uitgesloten zijn van kwartaalaangiftes. 

 

In werking

 

De wijziging is van toepassing met ingang van 1 januari 2014. 

 

Bron:Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 30 december 2013.