Meer mogelijkheden voor de zorgvolmacht

Sedert 1 september 2014 is er in een nieuw wettelijk kader voorzien, waarbij handelingsbekwaamheid het uitgangspunt is en waarbij , naast de reeds bestaande gerechtelijke bescherming ( voorlopig bewindvoering) de mogelijkheid wordt geboden aan de handelingsbekwame persoon om te beslissen wie er zijn vermogensrechtelijke belangen zal behartigen op een moment dat hij of zij zelf niet meer in de mogelijkheid is om de beslissingen te nemen. Het gaat hier om de zogenaamde ‘zorgvolmacht’.

Een handelingsbekwame persoon verleent via een geregistreerde lastgeving een andere handelingsbekwame persoon de mogelijkheid om daden van beheer en/of beschikking te stellen over zijn/haar vermogen overeenkomstig zijn/haar wensen gedurende een periode van handelingsonbekwaamheid. Je kan aldus zelf de grenzen van de lastgeving bepalen alsook zelf aanduiden wie er je belangen verder zal behartigen.

Onder de oude wetgeving stelde zich het probleem dat er een aantal handelingen uit de boot vielen, waardoor er met meerdere lastgevingen diende gewerkt. In de praktijk werd vastgesteld dat mensen die voor een zorgvolmacht kozen, ook andere zaken wensten geregeld te zien, dus niet alleen vermogensrechtelijke handelingen, maar ook handelingen die betrekking hadden op hun persoon.

Artikel 6 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie ( Potpourri VIII) komt aan deze verzuchtingen tegemoet en voorziet thans dat het toepassingsgebied van de buitengerechtelijke bescherming zich niet alleen kan uitstrekken tot daden van vertegenwoordiging die betrekking hebben op goederen, maar ook op daden van vertegenwoordiging betreffende de persoon en daden van beheer overeenkomstig artikel 494 g BW ( bijv. betalen van facturen).

Door deze wetswijziging kan er via één volmacht in een volledige bescherming worden voorzien.

Er kan niet genoeg worden gewezen op het belang van deze mogelijkheid tot het opstellen van een zorgvolmacht, die er voor zorgt dat men, op een ogenblik dat men nog volledig handelingsbekwaam is, de personen kan aanduiden die je vermogensrechtelijke en andere belangen verder kunnen behartigen.

Nathalie Borremans
Mahla Advocaten