Melding op Kids-ID moet internationale parentale ontvoering verhinderen

Ouders die niet willen dat hun kind zonder hun toestemming naar een land buiten het Schengengebied reist, kunnen dit binnenkort laten melden op de Kids-ID. Het gaat om een nieuwe maatregel in strijd tegen internationale parentale ontvoeringen. De extra melding moet de identiteitscontrole aan de grens vereenvoudigen.

De wetgever koos voor deze piste omdat het niet volstaat de daders nóg strengere straffen op te leggen. Artikel 432 van het Strafwetboek voorziet bijvoorbeeld in een gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar bij internationale ontvoeringen langer dan 5 dagen. Maar daders kunnen zich aan die sanctie onttrekken door terug te keren naar hun land van herkomst. Bovendien maken de sancties niet noodzakelijk een einde aan de ontvoering en dreigen de conflicten tussen de ouders verder op te lopen. 
Procedure via jeugdrechter

 

Niet elke ouder kan de melding zo maar laten bijschrijven op de Kids-ID. Het gaat om een rechterlijke procedure. Via de wet van 22 mei 2014 wordt een nieuwe bepaling toegevoegd aan het Burgerlijk Wetboek. Die stelt meer concreet dat ‘de ouder met gezagsrecht over het kind de rechter kan vragen om voor te schrijven dat op het identiteitsdocument afgegeven op naam van het kind, wordt vermeld dat het zonder uitdrukkelijke instemming van die ouder geen buitengrens van het Schengenbied mag overschrijden’. Merk hierbij op dat de wetgever koos voor de algemene verwoording van ‘identiteitsdocument’. 

 

Als het ouderlijk gezagsrecht samen wordt uitgeoefend, komt het verzoekrecht toe aan de ouder bij wie het kind in het bevolkingsregister is ingeschreven om daar zijn hoofdverblijfsplaats te hebben. Belangrijk hierbij is dat ook personen met omgangsrecht de rechter kunnen vragen om op het identiteitsdocument en het paspoort van het kind te vermelden dat hun instemming nodig is om buiten het Schengengebied te reizen. 

 

Verzoeken worden in principe ingediend bij de jeugdrechter. Maar wanneer er een echtscheidingsprocedure aan de gang is, is de rechter bij wie de procedure aanhangig werd gemaakt, bevoegd. 

 

De rechter brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind verblijft op de hoogte van zijn beslissing. 

 

De wetgever past tot slot ook de Wet op de bevolkingsregisters en het Consulair Wetboek aan. 

 

Nog niet duidelijk vanaf wanneer

 

Vanaf wanneer de nieuwe maatregel zal gelden is nog niet duidelijk. De wet van 22 mei 2014 bevat geen datum van inwerkingtreding. Daarvoor is nog een KB nodig.

Bron:Wet van 22 mei 2014 tot wijziging van diverse bepalingen ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder, BS 23 juli 2014.