Minderjarigen krijgen informatie over hoorrecht bij familiale geschillen

Wanneer de familierechtbank een geschil behandelt dat een minderjarige rechtstreeks aanbelangt, heeft die het recht om gehoord te worden. De rechter licht hem daarover in. En dat doet hij met een specifiek informatieformulier.

Hoorrecht

 

Elke minderjarige heeft het recht om gehoord te worden door de familierechter in zaken die hem aanbelangen. En dit op het vlak van de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact. De familierechter licht elke betrokken minderjarige van twaalf jaar of ouder van dit hoorrecht in. Daarvoor gebruikt hij een specifiek informatieformulier. 

 

Inhoud

 

Op het informatieformulier staat dat de minderjarige het recht heeft om gehoord te worden, maar dat dit geen verplichting is. Het kind kan dus weigeren om gehoord te worden. 

 

Er wordt ook duidelijk gemaakt dat het gesprek in principe enkel plaatsvindt met de rechter, maar dat hij wel anders kan beslissen.
De minderjarige kan er ook in lezen dat van het gesprek een verslag wordt opgemaakt dat wordt bewaard in het dossier van de rechtbank. En dat alle betrokken partijen kunnen lezen wat er in staat en het ook bij het proces kunnen gebruiken. 

 

De brief vermeldt ook dat de rechter rekening kan houden met de mening van de minderjarige, maar dat hij niet verplicht is om dat te doen. 

 

Het informatieformulier is tegelijk ook een antwoordformulier. Als het kind wil gehoord worden door de rechter duidt het dat aan (aankruisen vakje naast ‘ja’). Hij stuurt de brief dan terug naar de rechtbank. Binnen acht dagen na ontvangst. Dat kan per post of per e-mail.

 

Naar ouders

 

Het formulier wordt naar het adres van elk van de ouders gestuurd. Of naar het adres waar het kind verblijft indien het geplaatst is of naar de woonplaats van het kind indien het niet gedomicilieerd is bij één van zijn ouders 

 

Kinderen jonger dan twaalf

 

Kinderen die nog geen twaalf zijn, krijgen geen informatieformulier. Nochtans kunnen ook zij gehoord worden. Maar dat gebeurt dan op hun eigen vraag. Of op vraag van de partijen, het openbaar ministerie of ambtshalve. De rechter kan weigeren om het kind te horen, tenzij het er zelf om gevraagd heeft of dat gebeurt op vraag van het openbaar ministerie. 

 

Inwerkingtreding

 

Het KB van 23 augustus 2014 treedt in werking op 1 september 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 29 augustus 2014