Minnelijke schikking mogelijk bij doorverkoop concerttickets

De wetgever heeft in 2013 een regeling uitgewerkt die het doorverkopen van concerttickets aan banden legt. Bij overtredingen kan de overheid een minnelijke schikking voorstellen. Twee uitvoeringsbesluiten omschrijven nu hoe dat in de praktijk verloopt.

Verbod op doorverkoop

Het gaat om toegangsbewijzen voor een ‘cultureel, sportief of commercieel evenement of een live voorstelling’.

Men maakt een onderscheid tussen ‘occasionele’ en ‘gebruikelijke’ verkoop. Consumenten kunnen hun extra ticket verkopen en zo hun uitgave recupereren. Maar het is niet de bedoeling dat ze een lucratieve handel starten.

De oorspronkelijke verkoper – de ‘eerste opdemarktbrenging’ – maakt de definitieve prijs van het toegangsbewijs bekend, ongeacht de vorm ervan. Die moet vooral ondubbelzinnig en duidelijk leesbaar zijn.

Daarnaast heeft de wetgever een ruim verbod op doorverkoop geïntroduceerd.

Samengevat:

•De regelmatige doorverkoop is verboden.

•De occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de oorspronkelijke prijs is verboden.

•De doorverkoop voor de start van de oorspronkelijke verkoop is verboden.

•De verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs, een promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest, is verboden.

Elk prijsverschil boven de oorspronkelijke definitieve prijs wordt beschouwd als een onverschuldigde betaling. De koper kan het teveel betaalde terugvorderen van de betrokken doorverkoper, ongeacht of een eerdere doorverkoper al een overtreding heeft begaan.

Sanctiemechanisme

Het sanctiemechanisme in de wet van 30 juli 2013 verwijst uitvoerig naar het bestaande economisch recht, met name: de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, en boek I van het Strafwetboek. De wet van 6 april 2010 werd overigens grotendeels opgeheven bij de invoeging van boek VI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ in het Wetboek van economisch recht.

De ambtenaren van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie zijn bevoegd om eventuele inbreuken op te sporen en vast te stellen. Ze hebben een ruime bevoegdheid gekregen. Ze kunnen bijvoorbeeld binnentreden in lokalen en vertrekken en ze kunnen beslag leggen op documenten. Bijstand van de politie is mogelijk.

Minnelijke schikking

Het proces-verbaal komt pas bij de procureur des Konings terecht wanneer de overtreder niet is ingegaan op het voorstel tot minnelijke schikking. De betaling doet in principe de strafvordering vervallen. Een waarschuwing tot stopzetting en een vordering tot staking zijn mogelijk.

Die minnelijke schikking wordt nu verder uitgewerkt:

•De directeur-generaal of de adviseur-generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie worden aangesteld om de minnelijke schikking voor te stellen.

•De processen-verbaal die de inbreuken vaststellen, worden overgezonden aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie.

•Het bedrag van de minnelijke schikking mag niet lager zijn dan 26 euro, en niet hoger dan 60.000 euro.

•De overtreder krijgt eerst een afschrift van het proces-verbaal waarbij de inbreuk wordt vastgesteld. Dat wordt ter kennis gebracht bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, en uiterlijk de 30ste dag na de datum van het proces-verbaal.

•Dan volgt het voorstel tot betaling. Elk voorstel tot betaling wordt, vergezeld van een stortings- of overschrijvingsformulier, binnen 6 maanden te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal, aan de overtreder toegezonden bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs.

•Het voorstel vermeldt de betalingstermijn. Die is ten minste 8 dagen en ten hoogste 3 maanden.

•Indien er binnen de termijn van 6 maanden geen voorstel tot betaling wordt gedaan, wordt het proces-verbaal overgezonden aan de procureur des Konings. Dat gebeurt ook bij niet-betaling binnen de termijn vermeld in het voorstel tot betaling.

In werking

De uitvoeringsbesluiten die de regeling voor de minnelijke schikking uitwerken, treden in werking op 6 november 2015. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:— Ministerieel besluit van 21 maart 2014 houdende de aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn aan de daders van inbreuken op de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 13, van de voornoemde wet, voor te stellen, BS 27 oktober 2015

Bron:— Koninklijk besluit van 19 maart 2014 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, BS 27 oktober 2015