Nationale Bank vanaf 1 september 2013 geen centrale depositaris meer van protesten

Vanaf 1 september 2013 treedt de Nationale Bank van België (NBB) niet meer op als centrale depositaris van protesten. Protesten over handelswissels moet vanaf dan ook niet meer geregistreerd worden. Een KB van 17 augustus 2013 voorziet in de nodige overgangsbepalingen.

Centrale depositaris stopt ermee

 

De protesten wegens niet-betaling van wisselbrieven en orderbriefjes, die in de Verrekeningskamer worden aangeboden en die de gerechtsdeurwaarders opmaken, worden tot nog toe gecentraliseerd bij de centrale depositaris, de NBB. Die staat in voor de registratie ervan op het registratiekantoor.
Vanaf 1 september 2013 stopt de NBB als centrale depositaris. De informatie over deze protesten die in haar repertorium van protestakten zit, wordt toegevoegd aan het ‘centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling’ (bedoeld in art. 1389bis/1, GW). 

 

Geen registratie meer

 

Omdat de registratie van deze protesten vanaf 1 september 2013 gedecentraliseerd zou moeten gebeuren, en dit een aanzienlijke administratieve last voor de gerechtsdeurwaarders en voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie zou inhouden, besliste de wetgever dat de protesten vanaf dan niet meer geregistreerd moeten worden op het registratiekantoor. Er zullen dus ook geen registratierechten (die 5 euro per protest bedroegen) meer betaald moeten worden. 

 

Protestakte

 

Door de schrapping van de NBB als centrale depositaris, bevat het artikel 6 van de protestwet nu enkel de vermeldingen die vanaf 1 september 2013 op de protestakte moeten voorkomen, voor de protesten wegens niet-betaling en voor de protesten wegens niet-acceptatie.
Het KB van 17 augustus 2013 bevat in bijlage het nieuwe model van protestakte dat bij deze protesten moet gebruikt worden. 

 

Een gerechtsdeurwaarder maakt de protesten wegens niet-acceptatie of wegens niet-betaling op:
aan de woonplaats of zetel aangewezen op het handelspapier, en bij ontbreken van aanwijzing, aan de laatste bekende woonplaats of zetel van de debiteur;
aan de woonplaats of zetel van de personen die op het handelspapier, hetzij door de trekker, hetzij door de endossant zijn aangewezen om zo nodig het handelspapier te betalen;
aan de woonplaats of zetel van de derde die bij tussenkomst heeft geaccepteerd.
Bij een valse of onjuiste aanwijzing van de woonplaats of zetel, stelt de gerechtsdeurwaarder in de akte vast dat de debiteur niet is gevonden. 

 

De gerechtsdeurwaarder die het protest heeft opgemaakt, laat op de woonplaats of zetel een bericht na met:
de naam en het adres van de houder die om het protest verzocht heeft;•
de naam van degene die het protest heeft opgemaakt;•
het bedrag van het geprotesteerde handelspapier. Het KB van 17 augustus 2013 bevat in bijlage het nieuwe model van dit bericht

 

Indien niemand wordt aangetroffen op de woonplaats of zetel, vermeldt de protestakte dit feit en wordt er geen bericht nagelaten. 

 

Raadpleging repertorium NBB

 

Het repertorium dat de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten hield, en waarvan ze gegevens doorstuurde naar de bevoegde voorzitters van de rechtbanken van koophandel, is bij haar raadpleegbaar. Wie gegevens uit dit repertorium wil aanvragen, moet dit schriftelijk doen (per post of via e-mail). De NBB stelt het aanvraagformulier hiervoor ter beschikking op haar website. De aanvraag bevat een duidelijke identificatie van de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wie de aanvraag betrekking heeft. De NBB bezorgt de aanvrager de gevraagde gegevens op papier (verzending via de post).
Een raadpleging van het repertorium van de NBB kost vanaf 1 september 2013 11,92 euro per natuurlijke persoon of rechtspersoon op wie de raadpleging betrekking heeft, exclusief portokosten, eventuele inningskosten en btw. Natuurlijke persoon of rechtspersoon kunnen de op hun naam in het repertorium geregistreerde gegevens kosteloos raadplegen. Wanneer zij echter binnen de maand een gelijkaardige aanvraag indienen, zijn ze de vergoeding van 11,92 euro ook verschuldigd. 

 

De natuurlijke persoon voegt bij zijn gedagtekende en ondertekende aanvraag een duidelijk leesbare recto-verso kopie van zijn identiteitsbewijs. 

 

De rechtspersoon vermeldt in zijn aanvraag zijn ondernemingsnummer, maatschappelijke benaming, rechtsvorm en het adres van zijn maatschappelijke zetel. De aanvraag moet gedagtekend en ondertekend zijn door een natuurlijke persoon die gemachtigd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Bij de aanvraag wordt het bewijs gevoegd dat deze natuurlijke persoon gemachtigd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, samen met een duidelijk leesbare recto-verso kopie van zijn identiteitsbewijs. 

 

De NBB verzendt het antwoord naar het adres van de maatschappelijke zetel zoals opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of naar het adres dat vermeld is in de aanvraag.

De NBB bewaart haar repertorium van protestakten gedurende 3 jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de dagtekening van het laatste in dit repertorium opgenomen protest of totdat de relevante informatie uit dit repertorium overgenomen wordt in het ‘centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling’, als dit gebeurt voor het verstrijken van de driejarige termijn.

In werking

 

De minister van Justitie bepaalt de datum van inwerkingtreding van het KB van 17 augustus 2013, maar het KB treedt ten laatste in werking op 1 september 2013. Dat geldt ook voor:
de artikelen 68, 69, 70, 71, 72 en 73 van de wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie;
de wet van 23 april 2013 tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten.

Het KB van 17 augustus 2013 heft ook diverse bepalingen uit een aantal uitvoerings-KB’s op.

Bron:Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot opheffing van de opdracht van de NATIONALE BANK VAN BELGIE als centrale depositaris van protesten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake protesten, BS 22 augustus 2013.