Nauwkeuriger identificatie van de partijen bij een huurovereenkomst (art. 41, 87 en 111 DB Fiscaal)

De ‘wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen’ heeft enkele verbeteringen aangebracht op het vlak van de identificatie van de partijen bij een huurovereenkomst.

Voortaan moeten die overeenkomsten het volgende vermelden:
voor natuurlijke personen: hun naam, hun eerste twee voornamen, hun woonplaats en hun geboortedatum en -plaats;
voor rechtspersonen: hun maatschappelijke naam en hun ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen, of bij gebreke aan dat identificatienummer, hun maatschappelijke zetel. 

 

Een rechtspersoon die nog geen ondernemingsnummer heeft, moet dit in de overeenkomst bevestigen.
Er is een sanctie voorzien voor de rechtspersonen die deze verplichting niet nakomen: de huurovereenkomst kan dan niet geregistreerd worden, met alle gevolgen van dien. 
In werking

 

Deze bepalingen treden in werking op 1 februari 2014. 

 

Deze vermeldingen zijn echter niet verplicht voor de vernieuwing van huurovereenkomsten die vóór 1 februari 2014 werden afgesloten.