Nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen: aanpassingen sociale wetgeving

België vereenvoudigt het statuut van wilsonbekwame personen. Vanaf 1 juni 2014 bestaat er nog maar één globale beschermingsstatus waarbij men vertrekt vanuit het principe dat kwetsbare personen (zoals verstandelijk gehandicapten, dementerenden, enz.) hun rechten zoveel mogelijk zelf moeten kunnen uitoefenen. Het huidige systeem van ‘voorlopig bewind’ m.b.t. goederen geldt als basis, maar werd uitgebreid naar personen. Verder komt er een duidelijk onderscheid tussen meerder- en minderjarigen, krijgt de vrederechter een cruciale rol en wordt de vertrouwenspersoon geherwaardeerd.

Eén actueel, globaal statuut 
Op 1 juni 2014 worden dan ook de huidige statuten voor wilsonbekwamen (zoals het voorlopig bewind, de verlengde minderjarigheid en de bijstand door een gerechtelijk raadsman) opgeheven en geïntegreerd in een algemeen beschermingsstatuut. De systemen zijn complex, achterhaald, en voldoen niet aan de eisen uit internationale mensenrechtenverdragen zoals de recente Aanbeveling van de Raad van Europa over de juridische bescherming van meerderjarige onbekwame en aan het VN-Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap.

Dit heeft ook gevolgen voor de o.a. de kinderbijslagwetgeving. 

Aanpassing kinderbijslagwetgeving

Kinderbijslag wordt in principe aan de moeder van het kind uitbetaald. Is het niet de moeder zelf die het kind grootbrengt, dan wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die het kind daadwerkelijk opvoedt. 

In 3 welbepaalde gevallen wordt de kinderbijslag aan het kind zelf uitbetaald: een kind dat gehuwd is; een kind dat alleen woont en een kind dat zelf rechthebbende wordt (en dus zelf rechtgevende kinderen heeft).
 
De vader, de adoptant, de pleegvoogd, de voogd, de toeziende voogd, … kunnen bij de vrederechter verzet aantekenen tegen de betaling aan de bijslagtrekkende of aan het rechtgevend kind zelf. Het belang van het kind is daarbij het doorslaggevend criterium. Zo ook een voorlopige bewindvoerder (art. 69 KB). Dat is de persoon die aangesteld wordt om de vermogensbelangen van een persoon die dat door omstandigheden niet meer zelf kan, te behartigen. Vermits de bewindvoering volledig gewijzigd wordt, wordt ook de term ‘voorlopig bewindvoerder’ hier vervangen door ‘bewindvoerder’. 
KBO 
Ook inzake de wetgeving m.b.t. de Kruispuntbank ondernemingen worden een aantal aanpassingen doorgevoerd, waarbij verwezen wordt naar de nieuwe beschermingsmaatregelen voorzien door art. 492/1 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Bron:Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 juni 2013.