Nieuw bodemdecreet in werking

Sinds 01/06/2008 is het Decreet Bodembescherming en Bodembeheer van 27 oktober 2006 in Vlaanderen van toepassing geworden.

In tegenstelling tot het vroeger geldende Bodemsaneringsdecreet wil de actuele regelgeving een duurzaam bodembeleid voeren waarbij de bodems in de toekomst zoveel mogelijk functies moeten kunnen vervullen. Er wordt met andere woorden afgestapt van de dwingende gedachte dat elke verontreiniging kost wat kost volledig moet worden opgeruimd.

Het nieuwe Bodemdecreet voorziet ook een eigen regeling voor waterbodems, waarvan het saneringsbeleid wordt afgestemd op het reeds bestaande Decreet Integraal Waterbeheer.

Ook voor wat betreft de regeling rond de overdracht van gronden vinden we belangrijke wijzigingen terug in het nieuwe bodemdecreet. Zo worden huurovereenkomsten niet langer gezien als overdrachten, maar worden appartementen voortaan steeds als gronden beschouwd.

Jan Opsommer
jan.opsommer@telenet.be