Nieuwe regels voor re-integratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen

Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor de socioprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen. Die regels worden ingeschreven in het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen. Het gaat om een tweeledig systeem voor toegelaten activiteiten.

Tweeledig systeem

1/ De staat van arbeidsongeschiktheid wordt geacht behouden te blijven tijdens het tijdvak waarin de gerechtigde, na de voorafgaande toelating van de adviserend geneesheer, met het oog op zijn volledige re-integratie een beroepsactiviteit hervat.

Dat kan voor maximum 6 maanden. Via een nieuwe toelating kan men die periode verlengen. Het volledige tijdvak van de hervatting van de beroepsactiviteit mag wel niet meer dan 18 maanden bedragen.

Het wordt dus mogelijk om gedurende maximum 18 maanden een andere activiteit uit te oefenen, in combinatie met een uitkering. Dat kan een oude of een nieuwe activiteit zijn, als zelfstandige of als werknemer. De eerste 6 maanden wordt de uitkering volledig toegekend. Daarna vermindert ze met 10%.

Is een volledige re-integratie niet mogelijk, dan wordt met de activiteit geen rekening gehouden voor een eventuele latere erkenning van de staat van arbeidsongeschiktheid.

De beslissing van de adviserend geneesheer vermeldt de aard, het volume en de voorwaarden van de uitoefening van de activiteit. Ze wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de gerechtigde en wordt opgenomen in het geneeskundig en administratief dossier van de betrokkene in de zetel van de verzekeringsinstelling. Die instelling zendt de gegevens ook elektronisch door naar de overheid.

2/ De gerechtigde die arbeidsongeschikt is erkend, kan na de voorafgaande toelating van de adviserend geneesheer een activiteit hervatten zonder de doelstelling van een volledige re-integratie, of als de volledige re-integratie na het uitoefenen van een toegelaten activiteit mislukt is.

De toelating wordt verleend op voorwaarde dat de gerechtigde arbeidsongeschikt erkend blijft en dat de activiteit die wordt hervat, verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de gerechtigde.

De adviserend geneesheer moet de staat van arbeidsongeschiktheid controleren op grond van een geneeskundig onderzoek dat ten minste eens om de 6 maanden wordt verricht, tenzij de elementen aanwezig in het medisch dossier een onderzoek op een latere datum verantwoorden.

De beslissing van de adviserend geneesheer wordt ook in dit geval schriftelijk ter kennis gebracht. Ze wordt opgenomen in het dossier van de betrokkene.

Het wordt dus mogelijk om een andere activiteit uit te oefenen met de ‘resterende capaciteit’. Geen volledige herinschakeling dus. De eerste 6 maanden met een volledige uitkering. Daarna vermindert de uitkering met 10% tot 31 december van het derde jaar volgend op het jaar waarin de toegelaten activiteit een aanvang nam, tenzij het gaat om een onbezoldigde activiteit van niet-professionele aard.

Cumulatieregels

Er gelden aangepaste cumulatieregels tussen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de beroepsinkomsten van de toegelaten activiteit.

Er is sprake van een volledige schorsing als de verworven beroepsinkomsten uit de toegelaten beroepsbezigheid het drempelbedrag van 17.149,19 euro met ten minste 15% overschrijden. Bij een kleinere overschrijding wordt de schorsing naar rata toegepast.

Het drempelbedrag is van toepassing op de beroepsinkomsten verworven in 2012. Voor de inkomsten die verworven zijn tijdens de daaropvolgende jaren wordt er rekening gehouden met het op 1 januari van de referentieperiode geïndexeerde drempelbedrag.

‘Het bedrag van de beroepsinkomsten’ is het netto belastbaar inkomen dat voortvloeit uit de toegelaten beroepsbezigheid en dat in aanmerking genomen werd door het Bestuur der Directe Belastingen voor de vaststelling van de aanslag voor het betrokken jaar.

In werking

De nieuwe regels gelden vanaf 1 juli 2015. Het KB van 11 juni 2015 voorziet in een overgangsregeling. Met onder andere een omzetting van rechtswege naar een toelating die onder de nieuwe regels valt.

Bron:Koninklijk besluit van 11 juni 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 23 juni 2015