Nieuwe rentevoeten voor verwijlintresten bij overheidsopdrachten

Indieen de aanbestedende overheid nalaat om tijdig haar schulden te betalen, heeft de aannemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de verwijlintrest.

In het Belgische Staatsblad van 15.9.2006 worden de nieuwe rentevoeten bekend gemaakt :

  • voor overheidsopdrachten die voor 8.8.2002 zijn gegund : 5,50 % vanaf 1.9.2006;
  • voor overheidsopdrachten die gegund zijn vanaf 8.8.2002 moet de overheid voor de periode tussen 1.7.2006 tot 31.12.2006 een rentevoet van 10 % betalen (tussen 1.7.2003 tot 30.6.2006 was de rentevoet 9,50 %).