Nóg meer adviesorganen betrokken bij bouwaanvraag

De Vlaamse regering heeft in haar besluit van 5 juni 2009 alle adviesinstanties opgelijst die geraadpleegd moeten worden bij een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning. En het zijn er veel. Een wijzigingsbesluit van 12 juli 2013 beperkt de adviesfunctie van het agentschap Onroerend erfgoed, wat de erfgoedlandschappen betreft. Maar verruimt die functie voor het werelderfgoed. De adviesregeling wordt aangepast aan de nieuwe regels rond de watertoets. En er komt nóg een adviesorgaan bij: het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC).

Hierna volgt een kort overzicht van de wijzigingen per adviesorgaan. 

 

Agentschap Onroerend erfgoed:
Voor: monumenten, beschermde landschappen, erfgoedlandschappen, ankerplaatsen, archeologische zones, werelderfgoed, constructies uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed, grote verkavelingen en grote nieuwbouwprojecten.
Wat de erfgoedlandschappen betreft, brengt het agentschap nog enkel advies uit over specifieke situaties, zoals over percelen in erfgoedlandschappen die betrekking hebben op gebouwen of constructies die opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, of over percelen in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
Het agentschap behoudt zijn adviesbevoegdheid ten aanzien van goederen die erkend zijn als werelderfgoed en ten aanzien van de goederen die gelegen zijn in de bufferzone rond het werelderfgoed, maar de bufferzone omvat nu het volledige gebied in een straal van 100 meter (in plaats van 50 meter) rond het werelderfgoed. 

 

Vlaamse Milieumaatschappij (afdeling Operationeel waterbeheer), provincie, gemeente, polder of watering, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Waterwegen & Zeekanaal, nv De Scheepvaart, havenbedrijf, Coördinatiecomité voor Integraal Waterbeleid (CIW) en eventueel ruilverkavelingscomité:
Voor: watertoets. 

 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC):
Voor: alle aanvragen met betrekking tot bestaande of nieuwe vestigingen van Seveso-inrichtingen die op een afstand van minder dan 2 kilometer van een nucleaire installatie klasse 1 liggen. 

 

Voor de andere adviesorganen en hun adviezen verandert er weinig (bv. departement Landbouw en Visserij, agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK),…) tot niets (agentschap voor Natuur en Bos, Infrabel,…). 

 

De nieuwe adviesregeling is van toepassing op de vergunningsaanvragen die worden ingediend na de datum van inwerkingtreding van het besluit. En dat is 1 september.
 
Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen en artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, BS 22 augustus 2013.