Opnieuw uitstel voor mede-eigendomsakten

De wetgever geeft de syndici een jaar extra de tijd om de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement bij gedwongen mede-eigendom af te stemmen op de voorschriften van de wet van 2 juni 2010. De termijn werd al een keertje eerder verlengd. De nieuwe verlenging komt er omdat tot nu niet duidelijk was of het reglement van mede-eigendom bij authentieke akte moest worden aangepast, of dat een onderhandse akte volstond.

Tijd tot 1 september 2011

 

In 2010 werd het regime van de gedwongen mede-eigendom grondig hervormd. De syndici van de verenigingen van mede-eigendom kregen 1 jaar de tijd om een aangepaste versie van de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendom, en het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering. Dat was tot 1 september 2011.

 Tijd tot 1 september 2013

 

In 2011 bleek dat sommige hypotheekbewaarders een handtekening eisten van alle individuele mede-eigenaars, en dus werd de wet aangevuld met een bepaling die zegt dat, als er een authentieke akte wordt verleden, de hypothecaire publiciteit voor die akte uitsluitend gebeurt op naam van de vereniging van mede-eigenaars. Het rondje handtekeningen inzamelen viel dus weg. 

 

Wegens de problemen met de hypotheekbewaarders kregen de syndici uitstel tot 1 september 2013 om alle documenten in overeenstemming te brengen met de nieuwe voorschriften. 

 

Nieuwe deadline: 1 september 2014

 

Intussen ontstond er discussie over een andere wettelijke bepaling: “Voor zover de algemene vergadering op hetzelfde of een later tijdstip geen wijzigingen aanbrengt aan de basisakte, is voor de aangepaste tekst van het reglement van mede-eigendom géén authentieke akte vereist”. Het is onduidelijk of dat niet nodig hebben van een authentieke akte ook geldt voor ándere aanpassingen van het reglement van mede-eigendom, die niet louter voortvloeien uit de wet. 

 

Deze bepaling wordt daarom verduidelijkt in de memorie van toelichting bij de nieuwe tekst. De wettekst zelf wordt niet gewijzigd. 

 

“De regel van artikel 19, §2 van de wet van 2 juni 2010 [met name: de hiervoor vermelde regel over het niet nodig hebben van een authentieke akte] vormt een uitzondering op het algemene regime van artikel 577-4, §1 van het Burgerlijk Wetboek. (…) [dat] “artikel bepaalt immers dat iedere wijziging aan de basisakte en het reglement van mede-eigendom het voorwerp moet uitmaken van een authentieke akte. De regel (…) geldt wel enkel in het kader van het coördineren van de statuten. Dit is het aanpassen aan de nieuwe artikels 577-3 t.e.m. 577-14 van het Burgerlijk Wetboek. Dit wil zeggen dat als er ándere aanpassingen worden doorgevoerd aan het reglement van mede-eigendom, die niet voortvloeien uit de wet, men de algemene regel van artikel 577-4, §1 BW zal moeten toepassen. Dat is: de wijziging aan het reglement dient te gebeuren via een authentieke akte”. 

 

Gelet op die verduidelijking en omwille van de redelijkheid wordt de aanpassingstermijn nog maar eens met een jaar verlengd. De einddatum voor het aanpassen van de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement, valt nu op 1 september 2014

 

De wet die de nieuwe verlenging doorvoert, treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is exact op 1 september. 

 

Bron:Wet van 17 augustus 2013 tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft, BS 22 augustus 2013.