Blog

Kan een journalist zich schuldig maken aan stalking ?

Wanneer een journalist de rust van een persoon verstoort, door deze te willen interviewen naar aanleiding van een belangrijk nieuwsfeit, kan deze dan worden veroordeeld voor stalking? De Correctionele Rechtbank van Antwerpen meent van wel. De feiten zijn de volgende:...

Help, ik verhuur een krot

In onze land is er een groot aanbod van studentenkamers en huurwoningen. Misschien bent U ook verhuurder ? Zo ja, verdient het aanbeveling deze bijdrage te lezen waarin wij even blijven stilstaan bij de risico’s die U loopt wanneer uw huurgoed niet voldoet aan de...

Vergoeding bij planwijziging of erfdienstbaarheid van openbaar nut

Wanneer burgers worden geconfronteerd met de beslissing van de overheid om de bestemming van een bepaald onroerend goed te wijzigen, bijvoorbeeld van woongebied naar recreatie- of natuurgebied, lijden zij hierdoor vaak schade. Ook de beslissing van de overheid om een...

My home is my castle

Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) primeert over de Belgische wet.Wanneer de Belgische wet (art 1728§1) bepaalt dat een huurder zijn woonst als een goed huisvader dient te bewonen , zijn art. 8/1 en art.9 EVRM veel liberaler. Zolang men geen schade...

Douanestrafrecht : een vreemde eend in de bijt

Douanezaken zijn in het strafrecht in menig opzicht speciaal. In deze bijdrage gaan wij nader in op enkele bijzondere aspecten van het douanestrafrecht en de mate waarin een douanezaak afwijkt van een zogenaamde traditionele strafzaak. Ons kantoor is regelmatig in de...

Heeft je (onder)aannemer fiscale schulden???

Behalve als je als privé-persoon en voor louter privé-doeleinden bouwt, is dit een belangrijke vraag. Tot vrij recent kon je immers aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale schulden van je (onder)aannemer als die niet geregistreerd was en je niet 15 % van de...