Procedure tot het bekomen van een kapvergunning gewijzigd maar onduidelijkheid troef…

Door het verzameldecreet milieu 2012 (B.S. 22 mei 2012) werd de procedure tot het bekomen van een kapvergunning gewijzigd met ingang van 1 juni 2012.

Daar waar vroeger de kapvergunning stilzwijgend was verleend indien ANB geen beslissing had genomen binnen de 60 dagen na aanvraag, zal vanaf 1 juni 2012 het uitblijven van een beslissing niet langer als een stilzwijgende kapvergunning kunnen worden beschouwd. Aanvragers moeten nu wachten met kappen tot ze de machtiging effectief verkrijgen.

Volgens het artikel 81 van Bosdecreet blijven er wel 3 situaties waarin je bomen kan omhakken zonder kapvergunning :

1. als het kappen voorzien is in een goedgekeurd beheersplan. In dat geval mag je de werken onmiddellijk aanvatten en zijn die niet meldingsplichtig;

2. als een dringende kapping nodig is om veiligheidsredenen. In dat geval moet je de kapping binnen de 24 uur melden aan het ANB; en

3. als een kapping nodig is om sanitaire redenen. Wanneer je bijvoorbeeld wil vermijden dat een bladziekte zich verspreidt. Hier moet je het voornemen tot kapping minstens 2 weken op voorhand melden aan het agentschap.

Het Decreet van 20 april 2012 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2012 en treedt in werking op 1 juni 2012. Hierdoor wordt artikel 81 Bosdecreet gewijzigd.

De nieuwe versie van artikel 81 Bosdecreet lijkt hierdoor echt verwarrend te worden nu zij verbiedt om buiten de voormelde drie situaties zonder kapmachtiging enig kapwerk uit te voeren, daar waar een volgende alinea nog steeds de stilzwijgende kapmachting vermeldt…

Jan OPSOMMER
Tel. 055 31 17 70
jan.opsommer@telenet.be