Rechtsbescherming nieuwe overheidsopdrachten tijdig afgerond

Net voor de deadline van 1 juli 2013 publiceert de wetgever nog een regelgevend kader voor de rechtsbescherming bij nieuwe overheidsopdrachten. De Rechtsbeschermingswet legt, net als vroeger, een motiverings- en een informatieplicht op, en beschrijft de rechtsmiddelen waarover de partners beschikken wanneer zij een nieuwe overheidsopdracht aangaan. De rechtsbeschermingsregels gelden zowel voor overheidsopdrachten uit de klassieke en speciale sectoren, als voor overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.

Gelijke regels voor iedereen 
De Rechtsbeschermingswet is onderverdeeld in twee grote delen, die parallel zijn opgebouwd.
Na een korte titel I, met ‘Algemene bepalingen en definities’, beschrijft titel II uitvoerig de rechtsbescherming bij overheidsopdrachten die onder de Algemene Overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 vallen.
Titel III focust dan op de overheidsopdrachten inzake defensie en veiligheid, die onder de Overheidsopdrachtenwet inzake Defensie van 13 augustus 2011 ressorteren.

In beide titels wordt er een onderscheid gemaakt tussen de opdrachten die bóven de Europese drempels uitkomen, en de opdrachten die daarónder blijven. 

Voor elk type verduidelijkt de wetgever dat de betrokken overheid een gemotiveerde beslissing moet opstellen, bepaalt hij welke gegevens de autoriteiten moeten meedelen aan de kandidaten, deelnemers of inschrijvers, en overloopt hij de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen een beslissing of een stap in de procedure. 
Algemene Overheidsopdrachten 
De rechtsbeschermingsregels worden eigenlijk gewoon overgenomen uit de Oude Overheidsopdrachtenwet van 24 december 1993 en haar uitvoeringsbesluiten. Zonder inhoudelijke wijzigingen.
 
Ze gelden ook voor kleinere opdrachten, en voor opdrachten in de zogenaamde ‘speciale sectoren’: water, energie, vervoer en postdiensten. En ze zijn van toepassing op de nieuwe procedurevormen, zoals de concurrentiedialoog of het dynamisch aankoopsysteem.
 
Meldingen die per ‘aangetekende brief’ moeten gebeuren, kunnen in de toekomst met een ‘aangetekende zending’ verricht worden; dus langs elektronische weg.
 
Voor de nieuwe overheidsopdrachten die onder de Algemene Overheidsopdrachtenwet vallen, werd in 2006 al een afzonderlijke rechtsbeschermingsregeling uitgewerkt, in de wet van 16 juni 2006. Die wet was meteen verouderd en is nooit in werking getreden. Om moeilijkheden met Europa te vermijden, besliste de wetgever in 2009 om de Oude Overheidsopdrachtenwet van 1993 nog tijdelijk aan te vullen met rechtsbeschermingsregels, in afwachting van een nieuwe, globale regeling. Die nieuwe regeling is er nu met de Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013.
 
Er is geen conflict met de bestaande regeling, want het regime uit de Oude Overheidsopdrachtenwet vervalt automatisch op 1 juli 2013, wanneer de nieuwe Algemene Overheidsopdrachtenwet in de plaats komt van de Oude Overheidsopdrachtenwet. En de wet van 16 juni 2006, die nooit in werking is getreden, wordt uitdrukkelijk opgeheven door de nieuwe Rechtsbeschermingswet. 
Overheidsopdrachten op het vlak van defensie 
De rechtsbeschermingsregels inzake de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied zijn identiek aan die voor de opdrachten in de klassieke en speciale sectoren, maar zij vinden hun rechtsgrond in een andere basiswet. Vandaar dat zij in een aparte titel worden ondergebracht. 
 
Tot nu werd de rechtsbescherming voor de opdrachten die onder de wet van 2011 vallen, geregeld door een koninklijk besluit van 24 januari 2012. Dat KB moest vóór 6 februari 2014 bekrachtigd worden bij wet, of het verloor zijn rechtsgeldigheid.
 
Er zal echter géén bekrachtigingswet komen. De wetgever heeft er immers voor gekozen om de regels van het KB over te hevelen naar de nieuwe Rechtsbeschermingswet.
 
Het KB van 24 januari 2012 werd intussen opgeheven. 
Vanaf 1 juli  
De Rechtsbeschermingswet treedt op 1 juli 2013 in werking.
Dat is op de dag dat ook de nieuwe Algemene Overheidsopdrachtenwet en haar uitvoeringsbesluiten in werking treden.
Het stelsel van de Overheidsopdrachten inzake Defensie is al op 6 februari 2012 in werking getreden.
 
Bron:Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, BS 21 juni 2013 (Rechtsbeschermingswet).