Regels voor gepensioneerden die bijverdienen verder versoepeld

Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen voortaan onbeperkt bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen wordt ook mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar. Het gaat om de uitvoering van een maatregel uit het regeerakkoord.

Versoepeling

De mogelijkheid om onbeperkt bij te verdienen, wordt uitgebreid. De versoepeling wordt tegelijk ingeschreven in het algemeen reglement voor het werknemerspensioen, én in het algemeen reglement voor het zelfstandigenpensioen:

1/ Werknemers. ‘De inkomsten uit de beroepsbezigheid van de gerechtigde op een rustpensioen zijn niet langer onderworpen aan enige restrictie, indien, op de ingangsdatum van zijn eerste Belgische rustpensioen, hij een loopbaan bewijst van ten minste 45 jaar en in alle gevallen, vanaf 1 januari van het kalenderjaar tijdens welke hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.’

2/ Zelfstandigen. ‘De beroepsinkomsten die de gerechtigde op een rustpensioen verwerft vanaf het jaar 2015 zijn niet langer onderworpen aan enige begrenzing:

•indien hij op de effectieve ingangsdatum van zijn eerste rustpensioen dat gelegen is vóór 1 januari van het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, een loopbaan van ten minste 45 kalenderjaren bewijst;

•vanaf 1 januari van het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.’

Vanaf 2015

De nieuwe regeling is van toepassing op de beroepsinkomsten die worden ontvangen vanaf het jaar 2015:

1/ Voor de inkomsten ontvangen vanaf 2015 is een onbeperkte cumulatie van een rustpensioen met een beroepsbezigheid mogelijk vanaf 65 jaar. Dit geldt voor alle pensioengerechtigden vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 65 worden. Geen enkele loopbaanvoorwaarde is vereist en de leeftijdsvoorwaarde moet niet vervuld zijn op het ogenblik van oppensioenstelling. Zo kan iemand die op 64 jaar op pensioen gaat, vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 jaar wordt, onbeperkt bijverdienen.

2/ Voor de inkomsten ontvangen vanaf 2015 is een onbeperkte cumulatie van een rustpensioen met een beroepsbezigheid mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 jaar zijn, maar die een loopbaan van minstens 45 jaar bewijzen. De loopbaanvoorwaarde moet vervuld zijn op de ingangsdatum van het eerste Belgische rustpensioen van de pensioengerechtigde.

Proportionele sanctie

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen dus onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet voldaan, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Ook dit jaar. De wijzigings-KB’s bepalen uitdrukkelijk dat dat gebeurt bij ministerieel besluit. Om een duidelijk onderscheid te maken, wordt ook uitdrukkelijk bepaald dat de andere aanpassingen bij KB worden doorgevoerd.

Bij een eventuele overschrijding van de grensbedragen — te hoge beroepsinkomsten — wordt de sanctie voortaan volledig proportioneel toegepast. Voor de inkomsten vanaf 2015 wordt het pensioen evenredig verminderd met het percentage van overschrijding, zelfs bij een overschrijding van het grensbedrag met 25 procent of meer. Er is dus geen volledige schorsing meer van het pensioen bij een overschrijding van 25 procent of meer! De inkomensgrenzen blijven overigens ook van toepassing bij een vervroegd pensioen of een overlevingspensioen.

De gepensioneerde echtgenoot van een persoon die een gezinspensioen ontvangt, moet zich aan de grensbedragen houden, ook op 65 jaar. Een gezinspensioen wordt immers enkel toegekend als slechts een van de echtgenoten een inkomen heeft of als de andere echtgenoot een zeer beperkt inkomen heeft. De bestaansreden voor een pensioen aan gezinstarief – dat is 75 procent in plaats van 60 procent – valt dus weg als men in dat geval onbeperkt zou kunnen bijverdienen. Bij een overschrijding vindt een herberekening op 60 procent plaats.

Let op! Wie een pensioen krijgt en blijft werken, bouwt geen verdere pensioenrechten op na de ingangsdatum van het pensioen. Het pensioen is een vervangingsinkomen en de toegelaten beroepsactiviteit blijft een uitzondering.

In werking

De KB’s van 18 en 20 januari 2015 treden retroactief in werking op 1 januari 2015. Dezelfde criteria gelden voor zelfstandigen en werknemers. En ook de publieke sector zal volgen, zodat de verschillende pensioenregimes geharmoniseerd zijn.

Bron:- Koninklijk besluit van 18 januari 2015 tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 23 januari 2015

Bron:- Koninklijk besluit van 20 januari 2015 tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 23 januari 2015