Rijverbod bij niet tijdig inleveren rijbewijs toch nog mogelijk in 2014

Rechters zullen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 alsnog rijverboden kunnen opleggen aan personen die hun rijbewijs niet tijdig inleveren na een eerder rijverbod. Via een KB van 21 juli 2014 zijn de eerdere fouten bij de uitvoering van de wet van 9 maart 2014 rechtgezet.

Europa wil het aantal verkeersdoden tegen 2020 doen dalen tot maximum 420. Om dat te bereiken, werden via de wet van 9 maart 2014 heel wat veiligheidsmaatregelen ingevoerd. Het gros daarvan treedt pas op 1 januari 2015 in werking. Onder meer de strengere alcohollimiet van 0,2 promille voor professionele chauffeurs. Maar een aantal nieuwigheden geldt als sinds 1 juli 2014. Onder meer de toelating om automatisch werkende toestellen te gebruiken voor de opsporing van niet-verzekerde of niet-gekeurde voertuigen. 

 

Bij de uitvoering van de wet van 9 maart 2014 is echter niet alles correct verlopen. Zo kregen de bepalingen over ‘het verval van het recht tot sturen bij het niet tijdig inleveren van het rijbewijs’ via het KB van 10 juni 2014 een verkeerde datum van inwerkingtreding mee. Dat wordt nu rechtgezet. 

 

Artikel 13 van de wet van 9 maart 2014 schrapt de mogelijkheid voor een rechter om ‘een verval van het recht tot sturen’ op te leggen wanneer iemand niet tijdig zijn rijbewijs inlevert na ‘een eerder verval van het recht tot sturen’ uit de Wegverkeerswet. Het artikel kreeg 1 juli 2014 mee als datum van inwerkingtreding. 

 

Maar de optie om een verval van het recht tot sturen op te leggen bij het niet tijdig inleveren van het rijbewijs werd via artikel 9,1° van de wet van 9 maart 2014 hernomen in de Wegverkeerswet. De inwerkingtreding van dat artikel werd per vergissing vastgelegd op 1 januari 2015. 

 

Daardoor kon er tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 geen verval meer worden uitgesproken voor overtredingen van artikel 49/1 van de Wegverkeerswet (niet tijdig inleveren rijbewijs). Hetzelfde geldt voor de overtredingen van artikel 49/1 die tijdens deze periode zouden worden vastgesteld en waarvoor pas in 2015 een uitspraak zou volgen. Wat uiteraard niet de bedoeling is geweest van de wetgever. 

 

Via een aanvullend uitvoeringsbesluit van 21 juli 2014 wordt de inwerkingtreding van artikel 9,1° dan ook op 1 juli 2014 vastgelegd.
 
Bron:Koninklijk besluit van 21 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen, BS 28 juli 2014.