Schorsing van de onmiddellijke uitvoerbaarheid bij voorraad

Bij het lezen van artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek kan onmogelijk enige twijfel rijzen.

“ De rechters in hoger beroep kunnen in geen geval de tenuitvoerlegging van de vonnissen verbieden of doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid”.

Het Hof van Beroep te Brussel denkt hier blijkbaar anders over.

Bij arrest van 18 januari 2013 werd door het Hof besloten dat elke rechthebbende de schorsing kan vragen van een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad werd verklaard.  Dit dient eveneens te worden doorgetrokken naar de vonnissen waarbij de uitdrijving wordt bevolen.

Ongeacht het uitdrukkelijk verbod in bovengenoemd artikel kan de uitvoerbaarheid bij voorraad die in eerste aanleg werd toegekend toch het voorwerp uitmaken van een beslissing tot schorsing in hoger beroep.

Dit is onder meer het geval wanneer de uitvoerbaarheid niet uitdrukkelijk gevraagd werd, wanneer dit niet wettelijk voorzien is OF wanneer de rechten van de verdediging hiermee geschonden zijn.

In het bovengenoemd arrest wordt duidelijk besloten dat de intentie om een vonnis tot uitdrijving uitvoerbaar bij voorraad te laten verklaren, een rechtsmisbreuk inhoudt.

Dergelijke beslissing kan eveneens genomen worden door de rechter in kortgeding indien er aan alle voorwaarden voor een dergelijke procedure is voldaan.

Het arrest van het Hof druist in tegen de reeds lange toepasselijke wetgeving.

Waar de uitvoerbaarheid bij voorraad voorheen een zekerheid tot onmiddellijke uitvoering was, beperkt het Hof hierdoor haar toepassingsgebied.

Nochtans kan de bepaling van artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek niet duidelijker worden geformuleerd en kan hier in geen geval enige beperking worden uit afgeleid.

Hieruit blijkt alweer dat zelf de duidelijk afgebakende wetsbepalingen niet onverwijld kunnen worden toegepast.

(Link naar arrest Hof van Beroep te Brussel van 18 januari 2013 : http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision?justel=F-20130118-3&idxc_id=267850&lang=fr)

 

Theo De Beir

Av. Winston Churchilllaan 51, 1180 Bruxelles-Brussel
tel.: +32 (0)2 340 24 00 – Fax +32 (0)2 343 83 03
www.debeir-vanraes.betdb@debeir-vanraes.be