SMS EN E-MAIL vallen onder de bescherming van de privacy, en mogen dus niet gebruikt worden zonder toestemming!

Sms- en e-mailberichten en telefaxen zijn vormen van “informatie van alle aard die via elektronische weg is verstuurd” in de zin van artikel 124 Wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Sms- en e-mailberichten en telefaxen zijn vormen van “informatie van alle aard die via elektronische weg is verstuurd” in de zin van artikel 124 Wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Dat betekent dat mag niemand, zonder toestemming  van ALLE andere, direct of indirect betrokken personen, met opzet kennis mag  nemen van het bestaan van informatie van alle aard die via elektronische weg is verstuurd en die niet persoonlijk voor hem bestemd is. Krachtens artikel 124, 4° is het verboden de informatie, identificatie of gegevens die met of zonder opzet werden verkregen, te wijzigen, te schrappen, kenbaar te maken, op te slaan of er enig gebruik van te maken, tenzij men de toestemming heeft van alle personen betrokken bij de elektronische communicatie. Overtreding van die bepalingen is overigens strafbaar krachtens artikel 145 van dezelfde Wet.

Het hof van beroep te Antwerpen heeft in een arrest van 6 september 2007 (onuitg.) deze principes bevestigd en het Hof van Cassatie heeft in een mijlpaalarrest van 1 oktober 2009 (www.juridat.be) de voorziening tegen dat arrest ongegrond verklaard.  Het Hof overweegt daarbij onder meer: “Krachtens artikel 124, 1° en 4°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie mag niemand, indien hij daartoe geen toestemming heeft gekregen van alle andere, direct of indirect betrokken personen, met opzet kennis nemen van het bestaan van informatie van alle aard die via elektronische weg is verstuurd en die niet persoonlijk voor hem is bestemd, noch van de informatie die met of zonder opzet werd verkregen, enig gebruik maken. Bovengenoemd artikel sluit dus onder meer de opzettelijke kennisname van het bestaan van een e-mail uit, alsook het gebruik van die kennis of van de informatie die zodoende met of zonder opzet werd verkregen, door wie niet vooraf de nodige toestemmingen heeft gekregen. Wie kennis neemt van de inhoud van een e-mail, kan dit niet doen zonder tegelijk kennis te nemen van het bestaan ervan.  Kennisname en gebruik van de inhoud van een e-mail zijn gebonden aan de kennisname en gebruik van het bestaan van deze e-mail.”

www.mahla.be